Makt­skif­tet: M-topp hopp­full ef­ter se­gern

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Hyheter -

Ef­ter 24 år av so­ci­al­de­mo­kra­tiskt sty­re har nu Al­li­an­sen ta­git mak­ten i sta­den. Det stod klart un­der kom­mun­full­mäk­ti­ges mö­te då Ax­el Jo­sefson (M) val­des till kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

GÖ­TE­BORG Sist Gö­te­borg ha­de ett bor­ger­ligt sty­re var år 1994, då med John­ny Mag­nus­son (M) som Ks-ord­fö­ran­de, vil­ket gör det här till ett hi­sto­riskt makt­skif­te.

Ti­di­ga­re Ks-ord­fö­ran­de Ann-so­fie Her­mans­son (S) ef­ter­träds nu av Ax­el Jo­sefson (M) och Al­li­ans­bud­ge- ten blir den gäl­lan­de.

– Det här känns jät­te­ro­ligt att vi lyc­ka­des fått till det­ta. Sam­ti­digt kom­mer det ju bli ut­ma­nan­de, sä­ger Ax­el Jo­sefson.

Stats­ve­ta­ren Fol­ke Jo­hans­son ut­ta­la­de sig ti­di­ga­re i Gö­te­borg Di­rekt och spåd­de att det kom­mer bli svårt för Al­li­an­sen att få ige­nom sin po­li­tik i ett mi­no­ri­tets­sty­re. Al­li­ans­bud­ge­ten rös­ta­des ige­nom med 23 rös­ter vil­ket är ett lågt stöd men trots det är Ax­el Jo­sefson hopp­full .

– Jag tror ab­so­lut att vi kom­mer kun­na få ige­nom vår po­li­tik, bud­ge­ten är ett förs­ta steg för det.

Att ni har mak­ten i KS NYTT STY­RE I GÖ­TE­BORG. Al­li­an­sen tar mak­ten ef­ter 24 år och Ax­el Jo­sefson blir kom­mun­sty­rel­sens nya ord­fö­ran­de. är en sak men kom­mer det räc­ka än­da ut i nämn­der­na?

– Nämn­der­na är ju skyl­di­ga att föl­ja den bud­get som kom­mun­full­mäk­ti­ge an­ta­git och det är ju det sty­ran­de do­ku­men­tet vi har här i kom­mu­nen så jag för­vän­tar mig att de som sit­ter i nämn­der­na kom­mer föl­ja den, sä­ger han.

Vad är de störs­ta skill­na­der­na vi kom­mer se nu med ett al­li­ans­sty­re?

– Vi kom­mer ha ett stör­re fo­kus på att säk­ra upp kva­li­te­ten i väl­fär­den, sat­sa på sko­lan och att få upp re­sul­ta­ten. Vi kom­mer även job­ba hårt med trygg­hets­frå­gor­na, sä­ger Ax­el Jo­sefson.

Gabri­el Tju­lan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.