Lyk­tor för barn­kon­ven­tio­nen

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Hyheter -

ljus­ma­ni­fes­ta­tio­nen job­bat ex­tra myc­ket med frå­gor kring barn­kon­ven­tio­nen. Pe­da­go­ger­na har lyft det med bar­nen på oli­ka sätt och för­äld­rar­na har bju­dits in till en fö­re­läs­ning med Bris.

Bar­nen mås­te få sy­nas – Jag och per­so­na­len ser be­ho­vet av att bar­nen mås­te få sy­nas i sam­häl­let och ha­de jag in­te haft pe­da­go­ger­na med mig så ha­de ingen­ting hänt. Att bar­nen syns och tar en na­tur­lig plats i ett om­rå­de där det skjuts och där man mö­ter helt and­ra sa­ker är oer­hört vik­tigt, sä­ger He­lén Löf­gren.

Hon hop­pas även att det här kan hjäl­pa till att tvät­ta bort en orätt­vis bild som hon upp­le­ver att Tyn­ne­red fått.

– Man ser of­ta ba­ra svå­rig­he­ter men jag skul­le sä­ga att det har va­rit ett stort en­ga­ge­mang. Jag tyc­ker vå­ra för­äld­rar är fan­tas­tis­ka, av­slu­tar hon. Gabri­el Tju­lan­der Gö­te­borg­di­rekt BYTS UT. Ann-so­fie Her­mans­son (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.