Lo­ka­la fö­re­ta­ga­re lär­de av Fa­ce­book

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Det blev full­satt när Fa­ce­book be­sök­te Gö­te­borg med en works­hop för lo­ka­la fö­re­ta­ga­re. Det är vik­tigt för bo­lag att för­stå hur man be­rät­tar en sto­ry, sä­ger Sam Ri­ha­ni, Sve­ri­ge­chef på Fa­ce­book.

Fa­ce­book är på tur­né. Från stad till stad åker de för att träf­fa fö­re­trä­da­re för det lo­ka­la nä­rings­li­vet för att vi­sa på hur de kan max­i­me­ra sin di­gi­ta­la mark­nads­fö­ring på platt­for­men. När tu­ren kom till Väst­svens­ka Han­dels­kam­ma­ren un­der ons­da­gen blev det full­satt.

– Det har gått jät­te­bra. Bra dis­kus­sio­ner och bra frå­gor, sä­ger Sam Ri­ha­ni, Sve­ri­ge­chef på Fa­ce­book.

Det lå­ter li­te som en char­mof­fen­siv ef­ter Cam­bridge Ana­ly­ti­ca-skan­da­len?

– Det finns in­te nå­gon så­dan kopp­ling. Det här hand­lar om fö­re­ta­ga­re i he­la Sve­ri­ge. Små- och me­del­sto­ra fö­re­tag är rygg­ra­den i svensk eko­no­mi. Vi vill träf­fa dem som an­vän­der vå­ra pro­duk­ter och vi­sa hur vi kan hjäl­pa dem.

Un­der ons­da­gen har gö­te­borgs­fö­re­ta­gar­na fått lä­ra sig om Fa­ce­books möj­lig­he­ter, hur man når nya mål­grup­per, DROGFYND. hur man ska kom­mu­ni­ce­ra, män­ni­skors be­te­en­de och vad som fun­ge­rar i den di­gi­ta­la mark­nads­fö­ring­en. In­te minst skif­tet från text till foto till vi­deo och nu sto­rys som bli­vit det nya sät­tet för män­ni­skor att kom­mu­ni­ce­ra.

– Det är vik­tigt för bo­lag att för­stå hur man be­rät­tar en sto­ry, sä­ger Sam Ri­ha­ni.

Hur ser kun­ska­pen om Fa­ce­books möj­lig­he­ter ut bland svens­ka fö­re­ta­ga­re?

– Det finns jät­te­bra ex­em­pel och så finns det en del mel­lan­mjölk och en del lätt­mjölk. Men det hand­lar om att anam­ma de nya tek­ni­ker­na step by step – att man ser möj­lig­he­ter i di­gi­ta­li­se­ring på de nya platt­for­mar­na, sä­ger Sam Ri­ha­ni.

Men han för­ne­kar att Fa­ce­book mer och mer skul­le gå mot en platt­form för mark­nads­fö­ring och an­non­ser sna­ra­re än kom­mu­ni­ka­tion mel­lan pri­vat­per­so­ner.

– Fa­ce­book är byggt för att män­ni­skor ska kom­mu­ni­ce­ra med varand­ra – fa­milj, vän­ner, ar­bets­kam­ra­ter – dem som man har nä­ra. Se­dan är bo­lag och va­ru­mär­ken en del av vå­ra liv. Det vi byg­ger för är pri­vat­per­so­ner. Om vi gör det bra blir det ock­så bra för fö­re­ta­ga­re, sä­ger Sam Ri­ha­ni.

Kristi­an Ri­sen­fors FÖRELÄSTE. Sam Ri­ha­ni är Fa­ce­books Sve­ri­ge­chef. 2004 33 600 var­je dag: 1,49 mil­jar­der va­re må­nad: 2.27 mil­jar­der an­vän­da­re var­je 6,3 mil­jo­ner i Sve­ri­ge: Ska byg­ga ut sitt da­ta­cen­ter i Lu­leå vil­ket kom­mer gö­ra an­lägg­ning­en till en av de störs­ta i värl­den. må­nad: vå­ren 2018 av­slö­jas att fö­re­ta­get Cam­bridge Ana­ly­ti­ca sam­lat in per­son­lig in­for­ma­tion om mil­jo­ner Fa­ce­book-an­vän­da­re. I som­ras stod det klart att Fa­ce­book ska bö­ta näs­tan 6 mil­jo­ner kro­nor ef­ter skan­da­len. vec­kan med­de­la­de Fa­ce­book att de över­kla­gar be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.