Risk­grup­per i fa­ra när in­flu­ensa­vac­cin tar slut

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Ovan­ligt många gö­te­bor­ga­re har valt att vac­ci­ne­ra sig mot sä­songs­in­flu­en­sa i år. Så pass många att vac­ci­net hål­ler på att ta slut. För de som till­hör en risk­grupp och än­nu in­te vac­ci­ne­rat sig in­ne­bär det att dem kan bli ut­an.

I år val­de Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen att upp­hand­la ett vac­cin som skyd­dar mot fy­ra vi­rus­stam­mar i stäl­let för tre som det va­rit ti­di­ga­re år. Se­dan vac­ci­na­tio­nen star­ta­de den 6 november har be­tyd­ligt fler än van­ligt valt att vac­ci­ne­ra sig.

I för­ra vec­kan tog det upp­hand­la­de vac­ci­net slut och er­sat­tes av ett mot­sva­ran­de vac­cin som även det nu hål­ler på att ta slut.

– Det är många som re­dan har hun­nit vac­ci­ne­ra sig, men för de som till­hör risk­grupp och in­te har gjort det finns ris­ken att vac­ci­net in­te kom­mer räc­ka, sä­ger Gu­nil­la Ock­born, bi­trä­dan­de smitt­skyddslä­ka­re.

In­ne­bär det här att fris­ka per­so­ner tar slut på vac­ci­net på sju­ka män­ni­skors be­kost­nad?

– Det är för risk­grup­per­na som vac­ci­net är ska­pat. Det är ett vac­cin som finns för att mins­ka ris­ken för en per­son i risk­grupp att bli all­var­ligt sjuk. Det här är in­te ett pro­blem för be­folk­ning­en i sin hel­het, sä­ger Gu­nil­la Ock­born.

Många vård­cen­tra­ler i Gö­te­borg har fort­fa­ran­de do­ser hem­ma, så den som till­hör en risk­grupp har fort­fa­ran­de chan­sen att vac­ci­ne­ra sig. Om man till­hör en risk­grupp och skul­le bli sjuk finns ock­så hjälp att få.

– Det finns lä­ke­me­del man kan sät­ta in för att mins­ka sym­tom om det sätts in ti­digt. Då ska man kon­tak­ta vår­den så snabbt som möj­ligt.

Än så länge har årets in­flu­en­sa in­te sla­git till på all­var, var­ken i Gö­te­borg, lä­net el­ler lan­det som hel­het.

Kristi­an Ri­sen­fors

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.