Ele­ver hit­ta­de ta­blet­ter göm­da in­till skol­går­den

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Po­li­sen ser en kraf­tig ök­ning av lä­ke­med­let Tra­ma­dol på nar­ko­ti­ka­mark­na­den i Gö­te­borg. I för­ra vec­kan hit­ta­de ele­ver i Frölun­da ett fler­tal ta­blet­ter göm­da in­till sko­lan.

FRÖLUN­DA Ele­ver på en sko­la i Frölun­da har hit­tat en på­se med ett 40tal tra­ma­dol­tablet­ter in­till skol­går­den. Tra­ma­dol är ett nar­ko­tika­klas­sat lä­ke­me­del och är van­ligt fö­re­kom­man­de på nar­ko­ti­ka­mark­na­den.

– Är det en sko­la som lig­ger nä­ra kol­lek­tiv­tra­fik el­ler stäl­len där man han­te­rar nar­ko­ti­ka så hän­der det att skol­går­den el­ler om­rå­det runt sko­lan blir ett göm­stäl­le för den här ty­pen av pre­pa­rat. Men ser man på sta­den i stort så göms det nar­ko­ti­ka på många oli­ka plat­ser. Det kan va­ra vid par­ker, bro­ar el­ler sta­ty­er, sä­ger Mi­ka Jör­ne­li­us, vid po­li­sen syd i Gö­te­borg.

Om ens barn har hit­tat el­ler ta­git hem nå­got som man miss­tän­ker är nar­ko­ti­ka ska man kon­tak­ta po­li­sen så de kan kom­ma och häm­ta upp det.

– Vi un­der­sö­ker det för att ta re­da på vad det är för nå­got och om det finns nå­got man kan gå vi­da­re på för att kun­na se vem det till­hört, sä­ger Mi­ka Jör­ne­li­us.

Blic­kar man till­ba­ka tre år så gjor­des cir­ka 3 000 tra­ma­dol­be­slag i Gö­te­borg, fram tills i år har det ökat till över 200 000 be­slag.

– Det finns en up­pen­bar över­pro­duk­tion av Tra­ma­dol i ex­em­pel­vis In­di­en. Där går de in­te att säl­ja för spe­ci­ellt myc­ket men på mark­na­den i Sve­ri­ge kan man få upp mot 15, 20 kro­nor per ta­blett, av­slu­tar Mi­ka Jör­ne­li­us.

Gabri­el Tju­lan­der LUGNT ÄN SÅ LÄNGE. Gu­nil­la Ock­born sä­ger att de än­nu in­te kun­nat se nå­gon stör­re sprid­ning av årets in­flu­en­sa.

lö­per stör­re risk att bli all­var­ligt sjuk av in­flu­en­sa om du har fyllt 65 år, är gra­vid el­ler har nå­gon av föl­jan­de sjuk­do­mar: Kro­nisk lung­sjuk­dom, till ex­em­pel kol, svår ast­ma, kro­nisk hjärt­sjuk­dom, di­a­be­tes, kraf­tigt ned­satt im­mun­för­svar, kro­nisk le­ver­svikt el­ler njur­svikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.