Dan­sa­re be­rät­tar en histo­ria om ga­len­skap

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgs -

Ami Skån­berg Dahlsted­ts ut­fors­kan­de av ja­pansk tra­di­tio­nell dans ut­ma­nar. Nu kom­mer ”Ya­mam­ba – vals för en så­rad släk­ting” som bin­der sam­man Sve­ri­ge och Ja­pan,

LINNESTADEN Hon är dan­sa­ren från Brän­nö som sökt sig till ja­pansk tra­di­tio­nell dans. Med ut­fors­kan­de och in­stu­de­ring av den har hon till och med bli­vit dok­to­rand i äm­net i Lon­don.

– Den är ri­tu­ell, men in­te re­li­giös. Den vik­ti­gas­te publi­ken är in­te den som sit­ter i sa­long­en ut­an den som va­rit där ti­di­ga­re, för­kla­rar hon.

Det vill sä­ga, dan­sen är ett sätt att vör­da si­na an­fä­der.

Ami Skån­berg Dahlstedt fun­de­ra­de kring det och bör­ja­de spin­na på histo­ri­en om sin mor­mors mor. To­ra som väx­te upp i Små­land, emi­gre­ra­de till USA, för att kom­ma hem, bli gift, få barn, för­lo­ra ett barn och se­dan bli men­tal­sjuk.

– Hon job­ba­de så hårt i he­la li­vet. Så dog ett av hen­nes fem barn och då blev hon sjuk, be­rät­tar Ami Skån­berg.

Till­sam­mans med dan­sa­ren An­na Emils­son, ljus­de­sig­nern Åsa Holtz, mu­si­kern Kaj­sa Mag­nars­son och vi­de­o­konst­nä­ren Me­ri­tx­ell Au­me­des har hon gått grund­ligt till­vä­ga.

I april var säll­ska­pet i To­kyo för in­spi­ra­tion och in­stu­de­ring av dans. An­na Emils­son och Ami Skån­berg Dahlstedt har gjort in­ter­vju­er och re­se­arch för ”Ya­mam­ba – vals för en för­lo­rad släk­ting”, en fö­re­ställ­ning som in­ne­hål­ler dans, sång, mu­sik, ljus och vi­de­o­pro­je­ce­ring­ar.

Ya­mam­ba är en äld­re kvin­na ur den ja­pans­ka be­rättartra­di­tio­nen. Hon är en gu­din­na el­ler de­mon som vak­tar ber­gen. Med dan­sen som be­rät­tar­me­del för­e­nas den­na kvin­na med Ami Skån­berg Dahlsted­ts mor­mor. Kai Mar­tin

En dans-, vi­deo och mu­sik­fö­re­ställ­ning som blan­dar ja­pans­ka tra­di­tio­nell dans med mo­dern, elektro­nisk mu­sik.

idé, ko­re­o­gra­fi och dans står Ami Skån­berg Dahlstedt. På scen ock­så An­na Emils­son, dans, Åsa Holtz, ljus, och Kaj­sa Mag­nars­son, mu­sik och sång. Me­ri­tx­ell Au­me­des: vi­deo.

5 de­cem­ber på Ata­lan­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.