Gör bam­ba till en kött­fri zon

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Sko­lor­na bör hål­la ne­re mäng­den kött, ser­ve­ra myc­ket grön­sa­ker och er­bju­da minst en ve­ge­ta­risk rätt som al­la får ta av, en­ligt Livs­me­dels­ver­kets nya re­kom­men­da­tio­ner “Bra mål­ti­der i sko­lan”. Det är bra för mil­jön, ele­ver­nas häl­sa och mins­kar be­ho­vet av spe­ci­al­kost. Sko­lor­na till­sam­mans med kom­mun­po­li­ti­ker­na bör sna­rast möj­ligt sjö­sät­ta de nya kostrå­den i skol­mat­sa­lar­na. Bäst är det om sko­lor­na serverar helt växt­ba­se­rat.

Livs­me­dels­ver­ket för­ut­sät­ter in­te att ma­ten ska in­ne­hål­la kött. Det finns där­för go­da möj­lig­he­ter för al­la sko­lor att ta ef­ter Djur­går­dens Wal­dorf­sko­la, med års­kurs 0–9, som en­bart serverar helt växt­ba­se­rad mat. Ett an­nat fö­re­dö- me är Glo­ba­la gym­na­si­et i Stock­holm som har ser­ve­rat ute­slu­tan­de ve­ge­ta­risk mat i snart 10 år. För peng­ar­na som ti­di­ga­re för­bru­ka­des på köt­tin­köp har i stäl­let en kock an­ställts som re­jält höjt mat­kva­li­tén. Ele­ver­na är myc­ket nöj­da.

Det be­hövs kraft­ful­la po­li­tis­ka styr­me­del för mins­kad ani­ma­li­e­kon­sum­tion. Det vi­sar en ny rap­port från fors­ka­re på Ox­ford “He­alth-mo­ti­va­ted tax­es on red and pro­ces­sed me­at”. Rap­por­ten gör be­döm­ning­en att 2,4 mil­jo­ner män­ni­skor glo­balt kom­mer att dö år 2020 på grund av kon­sum­tion av rött kött och char­ku­te­ri­er. Nöt­kött, lamm och fläsk ökar näm­li­gen kraf­tigt ris­ken för can­cer och hjärt-kärl­sjuk­do­mar.

Om­kring 100 mil­jo­ner djur dö­das var­je år på svens­ka slak­te­ri­er, en­ligt Dju­rens Rätts be­räk­ning­ar. Djur­rätt­sal­li­an­sen har un­der lång tid grans­kat djur­in­du­strin i Sve­ri­ge. Li­dan­det är oer­hört och om­fat­tan­de. Det är en etisk ka­ta­strof av enor­ma di­men­sio­ner som sko­lor­na tyd­lig mås­te vå­ga ta ställ­ning emot.

Ve­ge­ta­bi­lisk kost är myc­ket bra för mil­jön och ele­ver­nas häl­sa. Vår upp­ma­ning till sko­lor­na och kom­mun­po­li­ti­ker­na är att sat­sa på en grön skol­mats­stra­te­gi där ani­ma­li­er er­sätts av växt­ba­se­ra­de al­ter­na­tiv, i en­lig­het med Livs­me­dels­ver­kets kostråd till sko­lor­na. Jo­nas Pauls­son, Kött­fri mån­dag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.