JA­PANSK DANS MÖ­TER SVENSK FAMILJEHISTORIA I NY FÖ­RE­STÄLL­NING

Som­mar­fars på Gun­ne­bo slott KLART.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 -

Ami Skån­berg Dahlstedt ska­par dans­dra­ma på Ata­lan­te.

När Gö­te­borg Di­rekt når Per An­ders­son per te­le­fon be­fin­ner sig den Ball­torpsupp­väx­te ko­mi­kern i nya hemsta­den Stock­holm. Nå­gon­stans i vim­let sit­ter han och för­trog­ne och hand­gång­ne part­nern Hå­kan Johnsson och skri­ver på ma­nu­set till ”Den osa­li­ge” – som­ma­rens fö­re­ställ­ning på Gun­ne­bo slotts som­mar­te­a­ter.

– Jag har bli­vit till­frå­ga­de många gång­er. Men det har in­te fun­kat. Så har vi kol­lat i vå­ra ka­lend­rar och sett att 2019 blir bra. Det är ju trots allt så att jag väl in­te har spe­lat i Mölndal se­dan Möln­dals­re­vyn 2003, sä­ger han.

Men för Per An­ders­son, som är en av de drif­ti­ga kre­a­tö­rer­na i Gro­te­scogäng­et, vill in­te nöja sig med den lät­ta ut­ma­ning­en att spe­la en re­dan skri­ven fars..

– Jag äls­kar de gam­la far­ser­na. Jag har sett dem. Jag kan dem. Men… al­la spe­lar dem. Jag har nog sett tio ”Spans­ka flu­gan”, som al­la har va­rit jät­te­bra. Nu, där­e­mot, vill vi nå­got an­nat. Jag pra­ta­de med mi­na för­äld­rar, man ska all­tid lyss­na på si­na för­äld­rar, som sa ”Är det in­te dags för nå­got nytt?”. Så vi ska för­sö­ka oss på ett nytt grepp, för­kla­rar han.

Allt ny­skri­vet ”Den osa­li­ge” blir en upp­sätt­ning som är helt ny­skri­ven och det med mu­sik som ock­så är helt ny­skri­ven. Per An­der­son sit­ter allt­så i det­ta nu och skri­ver till­sam­mans med Hå­kan Johnsson, som han ti­di­ga­re har job­bat med.

– Det kom­mer bli en fars­mu­si­kal, kan man sä­ga, sä­ger Per An­ders­son.

Te­mat är en ko­me­di om en fars som blir en mu­si­kal. På scen står Per An­ders­son i säll­skap med Ul­la Skoog och Li­nus Wahl­gren, där den sist­nämn­de var kol­le­ga med Per An­ders­son i upp­sätt­ning­en av ”Books of mor­mon” på Chi­na­te­a­tern i Stock­holm.

– Vi ha­de hop­pats på att få ha ta­git med den till Gö­te­borg. Men på grund av rät­tig­hets­pro­blem blev det ald­rig så, sä­ger Per An­ders­son, om upp­sätt­ning­en som spe­la­des sista gång­en 24 mars i år.

– Li­nus Wahl­gren sa ef­ter sista fö­re­ställ­ning­en att han skul­le ta en pa­us på fle­ra år. Så när jag frå­ga­de om han vil­le va­ra med sa han nej.

Men skam den som ger sig. Per An­ders­son för­kla­ra­de: – Ja, jag sa att det är en helt ny fö­re­ställ­ning och att det ock­så är ny mu­sik. Då frå­ga­de han ”Får jag spe­la med dig en hel som­mar?” och när jag sa ja tac­ka­de han ja. Ul­la Skoog gick ock­så igång på att det skul­le va­ra nå­got nytt.

För Per An­ders­son är det de­but på Gun­ne­bo slottste­a­ters scen. – Ja, det är det fak­tiskt. Jag har sett upp­sätt­ning­ar där med Kent An­ders­son då jag var ton­å­ring. Då tänk­te jag ”om jag ba­ra nå­gon gång fick stå där”. Men jag har fak­tiskt spe­lat barnteater i Gun­ne­bo just i ton­å­ren, fast det var på and­ra si­dan sko­gen på barnsce­nen Byx­or­na.

Det där med att fö­re­ställ­ning­en är en te­a­ter som ska sät­ta upp en pjäs, det lå­ter li­te som Gö­te­borgs­ak­tu­el­la ”The play that go­es wrong”?

– Jag var fak­tiskt och såg ”The play that go­es wrong” på Lo­rens­bergs­te­a­tern i vec­kan och kun­de se vis­sa lik­he­ter. Men det vi gör nu är än­då nå­got helt an­nat. Tack och lov!

TEAMWORK. Per An­ders­son – flan­ke­rad av Hå­kan Johnsson, ma­nus och mu­sik, och Vik­to­ria Fol­kes­son, re­gi – kom­mer stå på Gun­ne­bos scen i som­mar. FOTO: PRESSBILD

SKOOGSTOKIG. Ul­la Skoog spe­lar i Per An­ders­sons nya fars i som­mar. FOTO: KAI MAR­TIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.