JUL I NYA HOVÅS SLOG RE­KORD

Even­tet för­ra hel­gen blev ett av stads­de­lens mest be­sök­ta.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - SIDAN 1 - ga­bri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­dri­ekt.se

För­ra hel­gen gick HSB, Skans­ka, Vei­dekke och Next­step ihop och vred upp jul­stäm­ning­en i Nya Hovås till max och Jul i Nya Hovås blev ett av stads­de­lens mest be­sök­ta event.

NYA HOVÅS I hel­gen hölls det förs­ta ”Jul i Nya Hovås”. HSB, Skans­ka, Vei­dekke och Next­step Group har i år till­sam­mans job­bat för att ge­nom­för even­tet och sät­ta stads­de­len på kar­tan.

– Det märks att det blir ef­fekt­fullt när man läg­ger ned ge­men­sam­ma kraf­ter i ett pro­jekt som det­ta. Dels får vi en an­nan eko­no­mi när vi går ihop men sy­nen på Nya Hovås blir ock­så den att här kan man bå­de ver­ka och bo, sä­ger Sa­ra Sun­daeus, ord­fö­ran­de för mark­nads­ar­be­tet Nya Hovås.

Eve­ne­mang­et fick ett stort ge­nom slag och över 2000 per­so­ner be­sök­te det vil­ket gör jul­mark­na­den till det mest be­sök­ta even­tet i Nya Hovås.

– Jag var själv på plat­sen och om man jäm­för med höst­fes­ten där vi upp­skat­ta­de ett vär­de på drygt 2 000 be­sök så tror jag att det var än­nu fler. Vi ha­de en räk­na­re i vår stads­ut­veck­lings­lo­kal och den vi­sa­de att drygt 2 000 ha­de va­rit in­ne hos oss och det är oer­hört bra. På hös­te­ve­ne­mang­et låg den siff­ran på cir­ka 500, sä­ger Sa­ra Sun­daeus.

Dit­frak­tad snö De ha­de även gö­te­borgsväd­ret på sin si­da dock kun­de det in­te le­va upp till Nya Hovås löf­te om snö­ga­ran­ti så den pul­ka­bac­ke som fanns på plats fick frak­tas dit med last­bil.

Un­der­stry­ker vik­ten av stöd Sa­ra un­der­stry­ker även vik­ten av att en stads­del som eta­ble­rats på så kort tid som Nya Hovås får ett starkt stöd i att star­ta lo­ka­la tra­di­tio­ner som höst­fes­ten el­ler jul­mark­na­den.

– Det är jät­te­vik­tigt att vi gör den här ty­pen av eve­ne­mang, dels kom­mu­ni­ka­tivt – det är lätt för al­la att ta till sig ett eve­ne­mang som det här. Se­dan blir det ju en at­trak­tion, man kän­ner att det finns ett in­ne­håll bå­de som bo­en­de och be­sö­ka­re – man får nå­got till­ba­ka, sä­ger Sa­ra.

Ga­bri­el Tju­lan­der

FO­TO: PETRA BJÖRSTAD

BE­SÖKS­RE­KORD. Jul i Nya Hovås blev en suc­cé.

SÄG VAD DU TYCKER! go­te­borg­di­rekt.se

Sa­ra Sun­daeus, ord­fö­ran­de för mark­nads­ar­be­tet Nya Hovås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.