Ba­dar på ju­len för väl­gö­ren­het

Barn­häl­so­vår­den och so­ci­al­tjäns­ten lan­se­rar en ny sats­ning på första­barns­för­äld­rar i pri­o­ri­te­ra­de om­rå­den. Först ut är för­äld­rar med barn vid När­häl­san Opal­tor­get BVC.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - SIDAN 1 - ga­bri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

TYNNERED Nu er­bjuds för­äld­rar som fått sitt förs­ta barn och är skriv­na vid När­häl­san Opal­tor­get BVC sex hem­be­sök av barn­häl­so­vår­den och so­ci­al­tjäns­ten.

– Vi sva­rar på för­äld­rar­nas frå­gor om bar­nets häl­sa och ut­veck­ling och be­rät­tar vil­ket stöd de kan få i för­äld­ra­ska­pet. Syf­tet med de ut­ö­ka­de hem­be­sö­ken är att stär­ka för­äld­rar­nas tillit till sin egen för­må­ga. Vi vill kun­na öka fa­mil­jens del­ak­tig­het i sam­häl­let och ti­digt er­bju­da ex­tra stöd till de fa­mil­jer som be­hö­ver det, sä­ger An­ja Boc­ca­ra, barn­häl­so­vårds­sjuk­skö­ters­ka vid När­häl­san Opal­tor­get BVC.

Bra re­sul­tat Sats­ning­en är ba­se­rad på hem­be­söks­pro­gram­met som har gett go­da re­sul­tat då det tes­tats i Rin­ke­by. Bland an­nat har vac­ci­na­tio­ner­na av barn för pås­sju­ka, mäss­ling och rö­da hund ökat.

Re­sul­ta­ten vi­sar ökad trygg­het i den för­äld­ra­rol­len, ökad kun­skap om det svens­ka sam­häl­let och ökad kun­skap om vil­ket stöd som finns för för­äld­ra­ska­pet.

Sju först ut Det är Gö­te­borgs stad och Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen som ge­men­samt ge­nom­för sats­ning­en och to­talt är det sju bar­na­vårds­cen­tra­ler som bör­jar med ut­ö­ka­de hem­be­sök.

Först ut är BVC vid Opal­tor­get men un­der näs­ta år kom­mer även Hjäll­bo, Löv­gär­det, Gårdsten, Ang­e­red, Biskops­går­den och Friskvä­der­stor­get BVC att er­bju­da hem­be­sö­ken.

– Vi vet att barn som väx­er upp i de här ut­val­da om­rå­de­na har en stör­re risk för att få säm­re livs­vill­kor, häl­sa och trygg­het. För att mins­ka skill­na­der i barns livs­vill­kor och häl­sa be­hö­ver vi nå ut till fa­mil­jer i stör­re be­hov av stöd med en hög­re dos av in­sat­ser, sä­ger Kerstin Gun­nars­son, för­äld­rastöd­ja­re i Väst­ra Gö­te­borg.

Ga­bri­el Tju­lan­der

BVC-SATS­NING. Första­gångs­för­äld­rar i ut­sat­ta om­rå­den i Gö­te­borg ska få ut­ö­kat stöd i form av hem­be­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.