Ing­en ”kniv­gal­ning” bakom at­tack i Askim

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

Ef­ter att för­hör hål­lits med de som när­va­ra­de vid kniv­brå­ket i Askim i sön­dags kon­sta­te­rar po­li­sen att gär­nings­man­nen fort­fa­ran­de är på fri fot.

ASKIM I sön­dags, kloc­kan 07.10, lar­ma­des po­lis till en lä­gen­hetsa­dress i Pi­le­går­den. An­mä­la­ren upp­gav att det på­gick ett stör­re slags­mål med kni­var som till­hyg­gen i lä­gen­he­ten, där minst fem per­so­ner ska va­ra in­vol­ve­ra­de.

Två ska­da­de i kni­v­at­tac­ken Två kvin­nor i 20-års­ål­dern ska ha ska­dats un­der brå­ket och fick fö­ras med am­bu­lans till sjuk­hus med kniv­ska­dor. Se­na­re un­der da­gen be­döm­des de­ras till­stånd som all­var­ligt men sta­bilt.

To­talt ska sex per­so­ner plus en gär­nings­man ha fun­nits i lä­gen­he­ten vi brå­ket. Fy­ra av de sex greps, dock ska gär­nings­man­nen ha hun­nit läm­na plat­sen.

Po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­sen som för­sök till mord, lä­gen­he­ten spär­ra­des av och en hund­patrull sök­te un­der mån­da­gen ef­ter spår.

En av de grip­na an­hölls av åkla­ga­re se­na­re på da­gen. De öv­ri­ga tre släpp­tes och ska in­te läng­re va­ra miss­tänk­ta.

Gär­nings­man på fri fot Vid halv fy­ra ti­den med­de­la­de po­lis att den fjär­de per­so­nen som an­hål­lits tro­ligt­vis kom­mer att fri­ges och att allt pe­kar på att gär­nings­man­nen/gär­nings­män­nen fort­fa­ran­de är på fri fot.

Grupp­che­fen för av­del­ning­en för grova brott, Pe­ter Kron, vill lug­na all­män­he­ten och sä­ger till GP att det in­te rör sig om nå­gon ”kniv­gal­ning”. Ga­bri­el Tju­lan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.