Så gör du cy­keln re­do för hal­kan

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

Var tred­je per­son i lä­net väl­jer cy­keln på vin­tern. Men få by­ter däck.

– När det rå­der ishal­ka mås­te man helt en­kelt ha dub­bar för att få fäs­te i sväng­ar­na, sä­ger Ire­ne Isaks­son-hell­man, tra­fik­sä­ker­hets­fors­ka­re på If.

GÖ­TE­BORG Is- och snö­hal­ka är en av de van­li­gas­te bakom­lig­gan­de or­sa­ker­na i sing­e­lo­lyc­kor där cy­klis­ter ska­das all­var­ligt.

I Väst­ra Gö­ta­lands län väl­jer un­ge­fär var tred­je per­son att cyk­la även på vin­ter­tid. Det vi­sar en un­der­sök­ning som för­säk­rings­bo­la­get If be­ställt. Läng­re sö­derut i lan­det upp­ger mer än varan­nan att de cyklar un­der vin­ter­halv­å­ret.

– Cy­keln har ett ryk­te om sig att va­ra ett som­mar­for­don. Men så be­hö­ver det in­te va­ra, det fun­kar ut­märkt att cyk­la även på vin­tern. Men det kan i så fall va­ra klokt att se ef­ter sin cy­kel li­te nog­gran­na­re så att man har fun­ge­ran­de re­flex­er och lam­por för vin­ter­mörk­ret och däck som kla­rar ha­la­re vägar, sä­ger Ire­ne Isaks­son-hell­man, tra­fik­sä­ker­hets­fors­ka­re på If, i ett press­med­de­lan­de.

Dubb­däck kan var en väl in­ve­ste­rad liv­för­säk­ring för vin­ter­cy­klis­ter. Trots det sva- ra­de ba­ra 18 pro­cent av de till­frå­ga­de i un­der­sök­ning­en att de by­ter till dubb­däck.

– På torr snö fun­kar som­mar­däc­ken fort­satt gans­ka bra, men när det rå­der ishal­ka mås­te man helt en­kelt ha dub­bar för att få fäs­te i sväng­ar­na. Med det vä­der som vi har just nu på många stäl­len i mel­lers­ta Sve­ri­ge, där tem­pe­ra­tu­ren är låg ut­an att nå­gon snö fal­lit, känns det sär­skilt vik­tigt, fort­sät­ter Ire­ne Isaks­son-hell­man.

Hon be­to­nar även väg­hål­lar­nas an­svar att be­käm­pa hal­kan för cy­klis­ter­nas sä­ker­het. Kristi­an Ri­sen­fors BRANDVARNARE. Se­dan 2011 har fler sat­sat på släck­ut­rust­ning i bo­stä­der­na.

tes­tar brandvarnare ge­nom att tryc­ka på test­knap­pen. Då tes­tas brand­var­na­rens funk­tion, in­klu­si­ve att bat­te­ri­et fun­ge­rar. Du får en sig­nal som kvit­to på att den fun­ge­rar.

en gång i må­na­den, när du satt upp en ny, när du bytt bat­te­ri, när du va­rit bort­rest en läng­re tid och när du damm­su­git rent den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.