Jul­mu­sik: Ett väl­kom­met av­brott el­ler en­for­mig tor­tyr

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

Jul­mu­si­ken har nu ta­git över i många bu­ti­ker Gö­te­borg. Var tred­je bu­tiksan­ställd upp­le­ver jul­mu­si­ken som ett ar­bets­mil­jöpro­blem.

GÖ­TE­BORG För vis­sa bu­tiksan­ställ­da är jul­mu­si­ken ett väl­kom­met av­brott från mu­si­ken som spe­las and­ra ti­der på året. Men var tred­je bu­tiksan­ställd ser jul­mu­si­ken som mer på­fres­tan­de än an­nan mu­sik. Det vi­sar en rap­port som Han­delsan­ställ­das för­bund gjort, där 2000 bu­tiksan­ställ­da till­frå­gats.

– Det vik­ti­gas­te är att mu­si­ken upp­fat­tas som om­väx­lan­de, och det kanske än­då in­te all­tid är fal­let när juls­ling­or­na spe­las, sä­ger Ste­fan Car­lén, chefse­ko­nom på Han­delsan­ställ­das för­bund och rap­port­för­fat­ta­re i ett press­med­de­lan­de.

Hälf­ten var po­si­ti­va Näs­tan hälf­ten av de till­frå­ga­de var po­si­ti­va till mu­sik som spe­las res­ten av året. Mest po­si­ti­va var de som själ­va har in­fly­tan­de över vil­ken mu­sik som ska spe­las.

– Hos fö­re­tag som job­bar med­ve­tet och in­klu­de­rar per­so­na­len i mu­si­ken upp­skat­tar an­ställ­da mu­si­ken och ar­bets­mil­jön blir bätt­re. Mu­sik kan va­ra och är för de fles­ta bu­tiksan­ställ­da nå­got po­si­tivt, sä­ger Ste­fan Car­lén.

Sam­ti­digt be­skrev näs­tan var fem­te bu­tiksan­ställd att mu­si­ken är ett ar­bets­mil­jöpro­blem. Kristi­an Ri­sen­fors

lis­tan Tänd ett ljus L.LINDBOM & N.STRÖMSTEDT Pla­ce­ring 2010: 1

Jul, jul, strå­lan­de jul G.NORDQVIST & E.EVERS Pla­ce­ring 2010: 2

Mer jul T.ADOLPHSON & A.FALK Pla­ce­ring 2010: 3

OLJUD. Var fem­te bu­tiksan­ställd be­skrev mu­si­ken som ett ar­bets­mil­jöpro­blem. REN GLÄD­JE. För kän­diskoc­ken Alex­an­dra Zaz­zi är Julklapps­vag­nen en gi­ven trad­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.