Gö­te­borgs­stu­die: Väl­ling dub­ble­rar risk för över­vikt

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Be­bi­sar som re­gel­bun­det dric­ker väl­ling lö­per dub­bel risk att drab­bas av över­vikt som femå­ring­ar, jäm­fört med de barn som in­te gör det. Det vi­sar en stu­die från Sahl­grens­ka aka­de­mi­en som pub­li­ce­rats i tid­skrif­ten Ac­ta Pa­e­di­a­tri­ca.

I stu­di­en har upp­gif­ter från 1870 hal­länds­ka barn sam­lats in un­der fle­ra års tid. In­for­ma­tio­nen om vad bar­nen har ätit och druc­kit kom­mer från för­äld­rar­na. Upp­gif­ter­na om de­ras längd och vikt är häm­ta­de från barn­häl­so­vår­den.

Stu­di­en vi­sa­de att ris­ken för över­vikt hos femå­ri­ga barn näs­tan är dub­belt så stor om de vid tolv må­na­ders ål­der drack väl­ling var­je dag.

Fors­kar­na fram­hål­ler att väl­ling i sig in­te är då­ligt. Väl­ling är nor­malt be­ri­kad med vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler och lik­nan­de pro­duk­ter finns över he­la värl­den.

– Pro­ble­met är när väl­ling­en in­te ses som en mål­tid ut­an som nå­got ex­tra som ges utö­ver an­nan kost, sä­ger Bernt Alm i ett press­med­de­lan­de. Han är do­cent i pe­di­a­trik på Sahl­grens­ka aka­de­min vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och en av fors­kar­na bakom stu­di­en.

Det är van­ligt att svens­ka barn från sex må­na­ders ål­der dric­ker väl­ling en till fem gång­er om da­gen.

Bland ettå­ring­ar­na som del­tog i stu­di­en gäll­de det he­la 85 pro­cent.

Stu­di­en vi­sar ock­så på and­ra fak­to­rer som på­ver­kar san­no­lik­he­ten för över­vikt. Bland an­nat för­äld­rar­nas ut­bild­ningsni­vå, om de rök­ta och in­te minst om det fanns histo­rik av fet­ma i fa­mil­jen. Just ärft­lig­he­ten var den en­skilt star­kas­te fak­torn.

– Väl­ling är nä­rings­rik­tigt och bra och har an­vänts un­der hund­ra­tals år i Sve­ri­ge. Att slu­ta med väl­ling är ing­en uni­ver­sal­lös­ning, men om bar­net till ex­em­pel har and­ra ris­ker för över­vikt, såsom ärft­lig­het, kanske man ska fun­de­ra på att in­te an­vän­da väl­ling, sä­ger Bernt Alm.

Pro­ble­met är när den in­te ses som en mål­tid ut­an som nå­got ex­tra som ges utö­ver an­nan kost.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VÄL­LING IN­TE DÅ­LIGT. Men där­e­mot sät­tet den an­vänds på, me­nar Gö­te­borgs­fors­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.