Kiss ing­en skit­sak för Pi­ra­ta som sik­tar mot top­pen

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - GÖTEBORGSHELG -

STJÄRNGLANS. Mar­tin Pi­ra­ta Fri­berg vill bju­da på stor­sti­lad show. Mar­tin Pi­ra­ta Fri­berg bac­kar in­te för de sto­ra dröm­mar­na. Med Pi­ra­ta sik­tar han mot Kiss – hans störs­ta och mesta in­flu­ens.

– De är out­stan­ding som en­ter­tai­ners, sä­ger han.

LUNDBY Med ban­det Burn Gbg ha­de han en lo­van­de kar­riär. Al­bum, Eu­ro­pa­tur­né­er och rock’n’roll.

Men livs­kris, se­pa­ra­tion och ifrå­ga­sät­tan­de om ban­dets mu­sik och image gjor­de att han hop­pa­de av.

– Då trod­de jag att det var det gäl­lan­de mu­si­ken, sä­ger Hi­sings- kil­len Mar­tin Pi­ra­ta Fri­berg.

Jo, han tog sig Pi­ra­ta som ar­tist­namn då, nå­got som se­dan bli­vit en iden­ti­tet och nu hans nya band.

För det där med mu­sik var ju in­te helt en­kelt att läg­ga på hyl­lan.

– Jag var fak­tiskt trött på det där med de­mo­kra­ti – i band­form, sä­ger han och ler.

För Mar­tin Pi­ra­ta Fri­berg ha­de en idé om hur mu­si­ken skul­le lå­ta och hur sho­wen skul­le se ut.

När han träf­fa­de för­re klass­kam­ra­ten Fred­rik Hall­berg, med ar­tist­nam­net Fre­do, klic­ka­de det.

– Jag sök­te band­med­lem­mar när jag träf­fa­de ho­nom som jag in­te sett på 25 år. Jag be­rät­ta­de att jag sök­te en gi­tar­rist, han vil­le va­ra med och gick och köp­te gi­tarr och rigg di­rekt.

Nu är det de två som i hu­vud­sak ut­gör Pi­ra­ta, med Mar­tin Pi­ra­ta Fri­berg som kre­a­tör och Fre­do som ad­mi­nist­ra­tör. De dröm­mer sto­ra dröm­mar med Kiss som fö­re­bild.

– Jag vill sät­ta ihop en show som folk vill se och som gör dem gla­da. Jag har ju in­dis­ka röt­ter och vill an­vän­da det. Det blir med tur­ban, smink med tec­ken, in­tro med ett mant­ra, in­disk sång och mystik. Och rock, sä­ger han. Kai Mar­tin

Mar­tin Fri­berg Pi­ra­ta, sång och in­stru­ment, och Fred­rik ”Fre­do” Hall­berg, gi­tarr till­sam­mans med gäst­mu­si­ker. Finns med två lå­tar på Spo­ti­fy och yt­ter­li­ga­re två i pi­pe­li­nen.

Med spel­ning på Crip­pas café den 12 de­cem­ber och den egent­li­ga de­but­spel­ning­en 11 ja­nu­a­ri (pre­stig­fylld fir­ma­fest med bransch­folk). Spe­lar in vi­deo på lå­ten ”Su­gar­land” som gäs­tas av Pa­pa Dee.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.