Be­lö­na skogs­ä­ga­re som bin­der kol­di­ox­id

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - TYCK OM! -

Vad är det egent­li­gen som or­sa­kar kli­mat­för­änd­ring­en? – Un­der de se­nas­te 150 åren har män­ni­skor­na ge­nom sin an­vänd­ning av fos­si­la bräns­len or­sa­kat allt stör­re ut­släpp av kol­di­ox­id, som sam­lats i at­mo­sfä­ren. Det är den­na sam­la­de CO2 som hind­rar jor­den från att gö­ra sig av med en del av den vär­me som so­len ger oss. Kol­di­ox­i­den i at­mo­sfä­ren lig­ger som en filt runt jor­den, och fil­ten blir tjoc­ka­re ju mer kol­di­ox­id som vi släp­per ut.

Om vi vill räd­da ett han­ter­ligt kli­mat till vå­ra barn och barn­barn mås­te vi job­ba för att sli­ta bort den där fil­ten. Men hur?

Först och främst kan vi mins­ka al­la NYA ut­släpp av kol­di­ox­id. Då kom­mer hav, mark och väx­ter att su­ga bort CO2 från at­mo­sfä­ren.

Vi kan sti­mu­le­ra till mer skog och bätt­re skogs­bruk. Träd bin­der ju kol­di­ox­id när de väx­er. Ifall vi då und­vi­ker att hug­ga ner och el­da upp dem som ved, pap­per el­ler pel­lets, så finns kol­di­ox­i­den kvar bun­den i trä­den och hålls bor­ta från at­mo­sfä­ren. Hur kan vi sti­mu­le­ra ett så­dant, bätt­re skogs­bruk?

Vi be­hö­ver in­fö­ra en po­li­tik som be­lö­nar al­la skogs­ä­ga­re som lå­ter sin skog stå kvar och bin­da CO2 ur at­mo­sfä­ren. Bra skogs­bruk mås­te om­vär­de­ras och be­lö­nas, ut­an knus­sel! För al­la barns skull. Lars Alm­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.