Hamn­ar­be­tar­för­bun­det, en de­mo­kra­tisk rö­rel­se

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - TYCK OM! -

Jag har följt hamn­ar­be­tar­nas ak­tio­ner un­der årens lopp. Det he­la bör­ja­de en so­lig som­mar­dag vid Stads­går­den i Stock­holm 1950. Vid ett till­fäl­le fick jag hö­ra en hamn­ar­be­ta­re sä­ga till si­na ar­bets­kam­ra­ter: ”Vi har ing­et jobb.” ”Vad sä­ger du” frå­ga­de en ar­bets­kam­rat. Han sva­ra­de: ”Vi har ing­et ar­be­te.”

Jag blev märk­bart för­vå­nad. På den ti­den var ar­bets­lös­het säll­synt.

Jag var tvung­en att gå till mitt post­jobb på last­nings­bryg­gan Stock­holm Ban i Kla­ra. Då ta­la­de jag med en av vå­ra fack­gub­bar. Han sa till mig att vi tjä­nar mind­re än de, men vi har säk­ra­re an­ställ­ning­ar, liksom and­ra of­fent­ligt an­ställ­da.

Någ­ra år se­na­re, 1954, blev hamn­ar­be­ta­re in­stäm­da till ar­bets­dom­sto­len. Vid för­hand­ling­ar­na stod bland an­nat två bord i rät­te­gångs­sa­len. Vid det ena bor­det fanns en mas­sa blom­mor tilläg­na­de hamn­ar­be­tar­na. Vid det and­ra bor­det som var ju­ris­ter­nas, fanns in­te en en­da blom­ma.

Trots det­ta döm­des ar­be­tar­na att kol­lek­tivt be­ta­la dry­ga bö­ter.

Ef­ter ett an­tal år bil­da­des Hamn­ar­be­tar­för­bun­det, som i hand­ling vi­sat ett klart de­mo­kra­tiskt sin­ne­lag. Trots det­ta har det­ta för­bund ing­et eget av­tal, ut­an så kal­lat hängav­tal ba­se­rat i Trans­ports av­tal.

Det­ta and­ra för­bund är präg­lat av få­talsväl­de och mi­no­ri­tets­dik­ta­tur. Trots det­ta käm­par fort­fa­ran­de Hamn­ar­be­tar­för­bun­det för eget av­tal.

Ny­li­gen be­stäm­de ett an­tal makt­full­kom­li­ga i sam­häl­let, bland and­ra ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Yl­va Jo­hans­son, att in­skrän­ka strejk­rät­ten.

En kort kom­men­tar: Så hand­lar en sim­pel för­rä­da­re! Bengt Jo­hans­son

re­dak­[email protected]­te­borg­di­rekt.se Di­rekt­press Gö­te­borg, Brit­ta Sahl­grens Ga­ta 8 C, 421 31 Väst­ra Frölun­da Göteborgdirekt.se

Tänk på: Ju kor­ta­re du skri­ver desto stör­re chans att få plats. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får va­ra ano­nym om du vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.