VAD MINNS DU AV ÅRET SOM GÅTT?

Tes­ta ditt lo­ka­la ny­hets­min­ne i vårt sto­ra quiz.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 -

I bör­jan av året rap­por­te­ra­de Gö­te­borg­di­rekt om pro­blem i hem­tjäns­ten. Van­ja, 93 år ha­de bland an­nat fått be­sök av 140 oli­ka per­so­ner från hem­tjäns­ten. Vad in­ne­bär den nya la­gen, LOV som be­rör hem­tjäns­ten i Gö­te­borg?

La­gen om vård av ut­bil­dad sjuk­vårds­per­so­nal La­gen om val­fri­het att väl­ja pri­vat el­ler kom­mu­nal ut­fö­ra­re La­gen om vård av sam­ma per­so­nal i hem­met JA­NU­A­RI FEBRU­A­RI

Årets kom­mu­nal­val rör­de runt i gö­te­borgs­po­li­ti­ken. Ett nytt par­ti dök upp me­dan ett an­nat åk­te ur kom­mun­full­mäk­ti­ge ef­ter två man­dat­pe­ri­o­der. Vad he­ter de två par­ti­er­na?

De­mo­kra­ter­na och Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv De­mo­kra­ter­na och Väg­va­let Sve­ri­ge De­mo­kra­ter­na och Väg­va­let

En 30 me­ter lång och sex vå­ning­ar hög bygg­nads­ställ­ning ra­sa­de i cen­tra­la stan. Gö­te­borg Di­rekts fo­to­graf var på plats och do­ku­men­te­ra­de ras­mas­sor­na. Mi­ra­ku­löst nog kom ing­en per­son till ska­da. På vil­ken ga­ta sked­de ra­set?

Kristi­nelunds­ga­tan Gei­jers­ga­tan Eng­el­brekts­ga­tan

MARS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.