Miss­tänkt se­riebrotts­ling gri­pen un­der vil­lain­brott

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter - Ga­bri­el Tju­lan­der

Strax in­nan jul­hel­gen lyc­ka­des po­lis gri­pa en in­brotts­tjuv på bar gär­ning i Väst­ra Frölun­da och det finns miss­tan­kar om att man­nen kan lig­ga bakom ett fler­tal ti­di­ga­re in­brott i Askim och Frölun­da.

ASKIM Vec­kan in­nan jul fick po­lis kal­las till en adress i Väst­ra Frölun­da då ett vakt­bo­lag upp­täkt ett på­gåen­de in­brott i en vil­la.

När in­brotts­tju­ven får syn på po­li­sen flyr han till­ba­ka in i hu­set och po­li­sen in­tar tak­tisk po­si­tion.

– Vi var tvung­na att säk­ra om­rå­det då vi vid tid­punk­ten in­te viss­te om det kun­de fin­nas fle­ra gär­nings­män in­ne i hu­set, sä­ger Mi­ka Jör­ne­li­us vid po­li­sen syd i Gö­te­borg.

Hund­patrul­ler kal­las till plat­sen och gär­nings­man­nen be­ordras att kom­ma ut ur hu­set vil­ket han ef­ter en stund gör fri­vil­ligt och han kan gri­pas. Dock ska det se­na­re vi­sa sig att po­li­sen se­dan ti­di­ga­re har ett sig­na­le­ment som stäm­mer in på man­nen.

– Vi kan kopp­la man­nen till fle­ra and­ra in­brott som skett i söd­ra Gö­te­borg. I nu­lä­get har vi tyd­li­ga kopp­ling­ar till två ti­di­ga­re brott med det finns upp mot åt­ta yt­ter­li­ga­re till­fäl­len som vi nu tit­tar när­ma­re på, sä­ger Mi­ka Jör­ne­li­us.

Man­nen an­hålls och po­li­sen gör tek­nisk un­der­sök­ning på man­nens klä­der och ge­nom för en hus­rann­sa­kan hem­ma hos ho­nom för att säk­ra even­tu­ellt stöld­gods.

– Det här tyc­ker jag var ett myc­ket bra ut­fört po­lis­ar­be­te som för­hopp­nings­vis kan le­da till att vi lö­ser fler brott, av­slu­tar Mi­ka Jör­ne­li­us.

FO­TO: LENNART ANGERMUND/ BENGT HULTQVIST

POLISTILLSLAG. Po­lis grep in­brotts­tjuv på bar gär­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.