Li­ten Frölun­da­häst blev klick­fest: ”Ly­ser ige­nom”

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Häs­ten Kril­len gjor­de vi­ral suc­cé på so­ci­a­la me­di­er ef­ter sitt be­sök på Gre­ve­går­dens äldre­bo­en­de. Fil­men på hur Kril­len spred gläd­je blev en ovän­tad ”li­ke-ra­ket”.

VÄST­RA FRÖLUN­DA Fil­men på häs­ten Kril­lens be­sök på Gre­ve­går­dens äldre­bo­en­de gick rakt in i hjär­tat på folk. Ef­ter att Gö­te­borg­di­rekt be­rät­ta­de om Re­bec­ca To­risho ini­ti­a­tiv att bju­da in häs­ten Kril­len har fil­men setts av näs­tan 1 000 000 per­so­ner.

– Vi kan in­te fej­ka käns­lor och om käns­lan är äk­ta tror jag det ly­ser ige­nom i vå­ra in­lägg. Vi har ett stort en­ga­ge­mang kring vå­ra ak­ti­vi­te­ter på äldre­bo­en­det så då blir det äk­ta, sä­ger Re­bec­ca To­risho, me­tod­hand­le­da­re på Gre­ve­går­dens äldre­bo­en­de, i ett in­lägg på Gö­te­borgs Stads intra­nät.

”Kan se de­ras äld­re” Fil­men har de­lats om­kring 11 200 gång­er och sam­man­lagt har in­läg­get fått 539 kom­men­ta­rer var av i stort sett al­la po­si­ti­va.

Gre­ve­går­dens äldre­bo­en­de ar­be­tar ak­tivt med so­ci­a­la me­di­er för att ska­pa del­ak­tig­het.

– I vå­ra in­lägg kan an­hö­ri­ga se att de­ras äld­re har en me­nings­full var­dag. Det är ock­så en bra start för sam­tal, ”Mam­ma, jag såg dig dan­sa igår. Var det ro­ligt”, sä­ger Re­bec­ca To­risho.

– Vi får många upp­skat­ta­de kom­men­ta­rer och kän­ner att ar­be­tet med Fa­ce­book ger en po­si­tiv ef­fekt. Ga­bri­el Tju­lan­der VIK­TIGT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.