Trött på ju­len? Så gör du dig av med gra­nen

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

Jul­grans­plund­ring­en sker tra­di­tio­nellt på Tju­gon­dag Knut den 13 ja­nu­a­ri. Oav­sett om du be­hål­ler gra­nen till dess el­ler om vill slänga ut den re­dan nu finns någ­ra sa­ker att tän­ka på.

GÖ­TE­BORG När ju­len är över finns det fle­ra sätt att gö­ra sig av med gra­nen. För dig som bor i vil­la och in­te vill an­vän­da gran­res­ter­na till ex­em­pel­vis ved är det i förs­ta hand åter­vin­nings­cen­tra­len som gäl­ler.

Om du bor i en lä­gen­het så är det fas­tig­hets­ä­ga­ren som an­sva­rar för han­te­ring­en.

– Finns det ett grovsop­rum så ska gra­nen stäl­las där. Om in­te så ska fas­tig­hets­ä­ga­ren an­vi­sa en plats. Gra­nar­na får ju in­te di­rekt plats i restav­fall­s­kärl och in­te hel­ler bland matav­fal­let. Där vill vi där­e­mot gär­na ha mat­res­ter som är över från bå­de jul och ny­år, sä­ger Ul­ri­ka Nae­zer på Krets­lopp och vat­ten, Gö­te­borgs stad.

Gra­nar­na som tas om hand blir till flis och i slutän­dan vär­mee­ner­gi.

And­ra mil­jö­vän­li­ga sätt att gö­ra sig av med gra­nen är att stäl­la ut den i sko­gen el­ler sän­ka den i en sjö för att gyn­na den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den.

– Fis­kar gil­lar att läg­ga ägg på gra­nar, fram­förallt ab­bor­re. De häng­er upp sin rom i ris och brö­te. Vi bru­kar kal­la det för ab­bor­re­da­gis, de får skydd där så de över­le­ver den förs­ta ti­den i sjön. Se­dan till­för gra­nar­na ma­te­ri­al och nä­ring till vatt­net, sä­ger PerErik Jacob­sen, re­gi­on­chef för Sport­fis­kar­na i väst.

Kristi­an Ri­sen­fors 10 da­gar le­digt (ta 4 se­mester­da­gar, 1518 april el­ler 23-26 april) maj: 9 da­gar le­digt (ta 4 se­mester­da­gar, 29-30 april och 2-3 maj) him­mels­färd: 9 da­gar le­digt (ta 4 se­mester­da­gar, TÄNK TILL. 27-29, 31 maj)

9 da­gar le­digt (ta 4 se­mester­da­gar, 3-5, 7 ju­ni)

Kristi him­mels­färd och Na­tio­nal­da­gen: 11 da­gar le­digt (ta 5 se­mester­da­gar, 31 maj och 3-5, 7 ju­ni)

9 da­gar le­digt (ta 4 se­mester­da­gar, 17-20 ju­ni)

& Ny­år: 16 da­gar le­digt (ta 5 se­mester­da­gar, 23, 27, 30 de­cem­ber och 2-3 ja­nu­a­ri)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.