Ham­mond­kung­en från Ma­jor­na so­lo­de­bu­te­rar

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg -

Han har spe­lat med de fles­ta – i och ut­an­för Sve­ri­ge.

Men nu so­lo­de­bu­te­rar Dan Hel­ge­sen med al­bum.

Nam­net...? ”The Ham­mond ex­plo­sion ago­go”, som det an­står en Ham­mond­kung.

MA­JOR­NA Det var Dan Hel­ge­sens pap­pa som tyck­te att hans son skul­le sat­sa på Ham­mon­dor­gel. Ett i och för sig klas­siskt in­stru­ment, men tungt och otymp­ligt. Men det fick in­te 14-åri­ge Dan Hel­ge­sen att tve­ka.

– Vi var ne­re på Wai­de­le, där jag fick lov att prov­spe­la. Jag tror det var Qu­in­cy Jo­nes ”Kil­ler Joe”, som jag övat in, sä­ger den 59-åri­ge key­boar­dis­ten, från bör­jan pi­a­nist.

Ef­ter be­sö­ket i den an­ri­ka mu­sik­af­fä­ren i cen­tra­la Gö­te­borg på 70-ta­let blev det när­mast en be­satt­het av Ham­mond för Dan Hel­ge­sen.

Som key­boar­dist har han job­bat med de fles­ta och mesta – in­te ba­ra i Sve­ri­ge, ut­an även in­ter­na­tio­nellt. Han har ock­så med­ver­kat på fle­ra skiv­in­spel­ning­ar, men det är först nu som hans so­lo­de­but kom­mer. – Änt­li­gen! sä­ger han för­tjust. Ar­be­tet har på­gått från och till i fem år med pro­du­cen­ter­na Char­les Storm och Åke Lin­ton.

– Jag har känt Åke se­dan bör­jan på 80-ta­let och det var han som tyck­te att jag bor­de spe­la in,sä­ger Dan Hel­ge­sen.

Nu är al­bu­met ”The Ham­mond ex­plo­sion ago­go” verk­lig­het. Mu­sik som föl­jer i sko­lan av den klas­sis­ka or­gel­jaz­zen från 60-ta­let, som ock­så fick en re­näs­sans på 90-ta­let.

– Ham­mon­dor­geln är ett in­stru­ment för sig. Ett fint in­stru­ment, sä­ger Dan Hel­ge­sen.

Lå­tar­na har han kne­pat och knå­pat med un­der årens lopp.

– Mu­si­ken är min egen, sä­ger han stolt. Kai Mar­tin

59-årig key­boar­dist med Ham­mon­dor­gel som spe­ci­al­in­stru­ment. Upp­vux­en i Strömstad. Bor i Ma­jor­na.

Med al­bu­met ”The Ham­mond ex­plo­sion ago­go”. Re­le­a­se­spel­ning på Ne­fer­ti­ti fredag 11 ja­nu­a­ri.

Spe­lat med bland and­ra Ste­fan Andersson, Em­rik, Sto­ne­fun­kers, Glenn Hug­hes, San­ne Salo­mon­sen, Tot­ta Näslund med fle­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.