Kli­mat­po­li­ti­ken i cent­rum 2019

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Det kom­man­de årets vik­ti­gas­te frå­ga är att den nya re­ge­ring­en läg­ger fram en kli­mat­po­li­tik som mot­sva­rar de åta­gan­den Riks­da­gen har gjort. Åt­gär­der krävs som le­der till att må­len i det Kli­mat­po­li­tis­ka ram­ver­ket upp­fylls, vil­ket bland annat in­ne­bär att ut­släp­pen från in­ri­kes trans­por­ter ska mins­ka med 70% till 2030 jäm­fört med 2010. Pa­ris­av­ta­lets mål är vi in­te ska nå 2 gra­ders glo­bal upp­värm­ning med in­rikt­ning­en att hål­la oss un­der 1.5 gra­der. Ska vi i Sve­ri­ge ge vårt bi­drag till det­ta krävs att vi mins­kar de ut­släpp vår kon­sum­tion or­sa­kar från da­gens strax un­der 11 ton kol­di­ox­id per per­son och år till un­der 2 ton. Och då är vårt fly­gan­de, na­tio­nel­la och ut­ri­kes, in­te med­räk­nat, som en­samt står för ut­släpp på 10 mil­jo­ner ton växt­hus­ga­ser per år. Det mot­sva­rar ut­släp­pen från all bil­kör­ning i Sve­ri­ge.

I den un­der­lags­rap­port, som FN:S kli­mat­pa­nel tog fram in­för det sto­ra kli­mat­mö­tet i Po­len nu i de­cem­ber, fick vi ve­ta hur bråt­tom det är om vi ska kla­ra kli­mat­må­len. Ut­släp­pen av kol­di­ox­id, som har ökat de se­nas­te två åren, mås­te bör­ja mins­ka re­dan 2020 och se­dan snabbt gå ner mot noll net­to­ut­släpp, allt­så när ut­släp­pen ba­lan­se­ras av vad skog, mark och hav kan ta upp.

Vi mås­te krä­va att den kom­man­de re­ge­ring­en har en kli­mat- och mil­jö­po­li­tik, som tro­vär­digt le­der till att Sve­ri­ge tar en le­dan­de roll för att så­väl de na­tio­nel­la som in­ter­na­tio­nell kli­mat­må­len ska kla­ras. Det är vå­ra barns, de­ras barns och barn­barns fram­tid som vi nu av­gör. Ro­ger Byd­ler NY­ÅRS­LÖF­TE? Ät balj­väx­ter istäl­let för kor, upp­ma­nar Jo­nas Nor­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.