Här är det fort­fa­ran­de väns­ter­tra­fik som gäl­ler

Se­dan 1967 rå­der hö­ger­tra­fik även för spår­vag­nar i Sve­ri­ge. Frå­gan är då var­för vag­nar­na på sträc­kan Hjäll­bo-Ang­e­red cent­rum fort­fa­ran­de möts i väns­ter­spår.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Erik An­ders­son erik.an­ders­[email protected]­rekt­press.se

Det är krys­set vid Hjäll­bos håll­plats som stäl­ler till det. El­ler rät­ta­re sagt rättar till det. Väns­ter­tra­fi­ken un­der sista bi­ten in­nan vänds­ling­an i Ang­e­red är näm­li­gen väl ge­nom­tänkt.

– När man pro­jek­te­ra­de den ti­di­ga­re stads­ba­nan i Ang­e­red så tänk­te man mitt­re­fu­ger. Man vil­le att ba­nan skul­le bli en tun­nel­ba­na light och be­stäm­de helt en­kelt att det skul­le va­ra väns­ter­tra­fik pre­cis som tun­nel­ba­nan i Stock­holm och järn­vä­gen i he­la Sve­ri­ge, sä­ger Kent Lindahl, pla­ne­rings­chef vid Gö­te­borgs spår­vä­gar.

Ang­e­reds­ba­nan stod klar 1972. Det vill sä­ga fle­ra år ef­ter hö­ger­tra­fi­kom­lägg­ning­en som Kent Lindahl me­nar fanns på känn re­dan i pla­ne­rings­sta­di­et.

Skul­le in­te kopp­las ihop

– Men ef­tersom ba­nan än­då in­te var tänkt att kopp­las ihop med res­ten av sta­dens spår­nät så tänk­te man att det in­te spe­la­de nå­gon roll, sä­ger Kent Lindahl.

1979 sked­de ihop­kopp­ling­en trots allt och un­der fle­ra år åk­te Ang­e­red­svag- nar­na än­da ned till Sving­eln på väns­ter si­da. Där väx­la­des de in på hö­ger­spå­ret för att kom­ma in på rätt sätt in­ne i sta­den, som Kent Lindahl ut­tryc­ker det. Med dub­bel­spå­ren för­flyt­ta­des väx­eln först upp till Alelyc­kan och se­na­re till Hjäll­bo på 1980-ta­let. Där får spårkrys­set lig­ga kvar.

– På grund av platt­for­mar­na och sär­skilt sta­tio­nen i Ham­mar­kul­len så be­höll man väns­ter­tra­fi­ken. Tun­neln un­der Ham­mar­kul­len är helt en­kelt för li­ten så att det fy­sis­ka ut­rym­met in­te finns för att byg­ga nya platt­for­mar, sä­ger Kent Lindahl.

Skul­le kos­ta myc­ket

Även i dag skul­le platt­for­mar för hö­ger­tra­fik kos­ta sto­ra sum­mor att an­läg­ga så­väl i Ham­mar­kul­len men ock­så i Storås. Där­med får spår­vag- nar­na fort­sät­ta åka på väns­ter si­da även i fort­sätt­ning­en.

”Ing­en skill­nad”

– Kör­mäs­sigt är det ing­en skill­nad och så länge man in­te blan­dar ihop spå­ren med an­nan tra­fik så spe­lar det ing­en roll, sä­ger Kent Lindahl.

FOTO: ERIK AN­DERS­SON

SID­BYTE. Från Gam­lesta­den upp till Hjäll­bo åker spår­vag­nar­na i hö­ger­tra­fik som i res­ten av sta­den. Men från spårkrys­set sö­der om Hjäll­bo spår­vagns­sta­tion upp till Ang­e­red cent­rum gäl­ler väns­ter­tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.