CHRISTI­AN SKA TILL VM – OCH HÖR SEN!

KOMMENTATORFANTASI. Job­ba­de med ”Lo­ket” Får ta emot hot För­do­mar om Ryss­land

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - SIDAN 1 - Te­le­fon: 070-863 90 37 E-post: ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se Text och fo­to: Kai Mar­tin

Ra­di­ospor­tens Christi­an Ols­son må­lar upp bil­der av blom­mor och djur i si­na re­fe­rat. Nå­got som gör ho­nom av­skydd – men mest äls­kad.

Det kom­mer bli nå­got över det van­li­ga och jag har ald­rig va­rit med om att det va­rit så myc­ket sä­ker­het kring IT och oss ti­di­ga­re.

Hyl­lad och äls­kad. Ha­tad och ho­tad. Nyskild och med ny­ba­kad stu­dent. VM-ak­tu­el­le Christi­an Ols­son är mitt i allt just nu. ”Det finns de som ha­tar för att jag pra­tar om blom­mor och djur i sport­sam­man­hang.”

Vi åker med Jan­nes gäng som gör tig­rar av snig­lar, ju­ve­ler av grus och verk­lig­het av dröm­mar.

Christi­an Ols­sons re­fe­rat från den av­gö­ran­de kval­mat­chen mot Ita­li­en i no­vem­ber på San Si­ro i Mi­la­no är li­ka klas­sis­ka som mat­chen. Om in­te mer. Han som flö­dar av ord och må­lan­de be­skriv­ning­ar sväm­ma­de där och då full­kom­ligt över. Ett språk som han hyl­las för, men ock­så bå­de hotas och ha­tas för.

– 95 till 96 pro­cent av kom­men­ta­rer­na jag får är hygg­li­ga och upp­munt­ran­de. Men det är ju res­ten man bryr sig om, sä­ger han un­der en lugn stund in­nan VM drar igång.

– Det finns de som ha­tar mig för att jag an­vän­der ” blom­mor och djur” i mi­na re­fe­rat. Det har gått så långt att vi i vis­sa fall har fått kopp­la in sä­ker­hets­av­del­ning­en på Sve­ri­ges ra­dio. De som är värst vet var jag bor, vad mi­na barn he­ter och i vil­ken sko­lor de går i.

”Är lätt att tyc­ka om folk”

Ett stråk av all­var drar över hans an­sik­te, men det för­svin­ner li­ka snabbt.

– Det är så lätt att tyc­ka om folk på ra­dio och tv. Och det är för­bluf­fan­de många som är go­da män­ni­skor och som jag har kon­takt med, sä­ger han.

Dess­utom, kan det tilläg­gas, att Christi­an Ols­son blev ra­di­o­re­por­ter är in­te hans för­tjänst. Skyll allt på tre år yng­re bro­dern Claes. Han som skic­ka­de in en an­mä­lan då Leif ”Lo­ket” Ols­son (nej, det finns inga släkt­band) sök­te nytt folk på 1980-ta­let.

– Jag tror nog att han vil­le sko­ja med mig och bli av med mig. Han var ju 13 år och jag 15, 16, någon­ting.

Tac­kar ”Lo­ket” för häst­in­tres­set

Men han blev en­ga­ge­rad av lo­kal­ra­di­on i Gö­te­borg, fort­sat­te upp till Ra­di­ospor­ten i Stock­holm, blev ett par med kol­le­gan Kristi­na Hed­berg, fick barn och flyt­ta­de till­ba­ka till Gö­te­borg.

– Det fanns två tjäns­ter på Ra­di­ospor­ten. Den ena gick till Per Karl, den and­ra till mig. Vi två som bå­da blev en­ga­ge­ra­de till­sam­mans med Jan Öst­gärd av ”Lo­ket”, sä­ger Christi­an Ols­son.

Hans glöd för sitt jobb är osvik­ligt, oav­sett vil­ken sport det hand­lar om så hit­tar Christi­an Ols­son be­skriv­ning­ar som sak­nar mot­styc­ke. Det sto­ra ge­nom­brott kom vid häst­hopp­ning i EM i Madrid 2011 där han nag­la­de fast ra­di­o­publi­ken till ett lad­dat re­fe­rat när Rolf-Gö­ran Bengts­son vann den dra­ma­tis­ka fi­na­len.

Att det blev just häs­tar kan Christi­an Ols­son ock­så tac­ka Leif ”Lo­ket” Ols­son för. Han be­höv­de hjälp till tra­vet på Åby, ett in­tres­se som den unge Ols­son re­dan ha­de. Men att re­fe­re­ran­det se­dan kom att fam­na i stort sett al­la gre­nar in­om häst­spor­ten var mest en slump in­för OS i Lon­don 2012.

Men språ­ket...? Vad kom­mer det ifrån?

– Se­dan barns­ben, tror jag. Jag var en­sam och lev­de myc­ket i fan­ta­sin. Dess­utom lyss­na­de jag myc­ket på ra­dio och läs­te böc­ker. Till det kom­mer att jag när­mast har en be­satt­het av att lyss­na på and­ra, sä­ger han med en dis­kret nick åt hål­let där vå­ra bords­gran­nar sit­ter.

– Det finns sä­ker nå­got slags di­a­gnos och är in­te all­tid me­ning­en.

Ryss­land... hur ska det bli?

– Jag har en idé om att det är stort med tung industri, trak­to­rer och mis­si­ler runt en sling­ran­de, mil­jö­för­störd, flod, tråd­bus­sar som ock­så går på smut­sig die­sel och att folk in­te är så tu­rist­till­vän­da. Myc­ket för­do­mar, för­stås. En sak är klar, det kom­mer bli nå­got över det van­li­ga att kom­ma dit och jag har ald­rig va­rit med om att det va­rit så myc­ket sä­ker­het kring IT och oss ti­di­ga­re.

IN AC­TION. Trots en trist lands­kamp blir det liv i Christi­an Ols­sons re­fe­rat. Hå­kan Mild hjäl­per till med ana­ly­sen när de sän­der li­ve i Ra­di­ospor­ten.

FO­TO: KAI MAR­TIN

RADARPAR. Christi­an Ols­son med bi­sit­ta­ren Hå­kan Mild in­su­per at­mo­sfä­ren fö­re mat­chen Sve­ri­ge–Pe­ru.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.