Le­dar­hund får in­te kas­tas ut

Skyl­tar i kom­mu­nens lo­ka­ler där det fram­går att per­so­ner med syn­ned­sätt­ning får ta med sig sin le­dar­hund – det vill Finn Hell­man ha. Nu har hans Gö­te­borgs­för­slag fått 223 rös­ter och frå­gan ska be­hand­las i an­sva­rig nämnd.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

För många per­so­ner med syn­ned­sätt­ning är en le­dar­hund nöd­vän­dig för att man ska kun­na ta sig runt i sta­den. Trots det är det in­te ovan­ligt att per­so­ner med le­dar­hund blir bort­kör­da från plat­ser på grund ut­av sin hund.

– Ty­värr är det väl­digt svårt att an­vän­da le­dar­hund i Sve­ri­ge. Jag har till och med bli­vit bort­körd från kom­mu­nens lo­ka­ler. Det är myc­ket bätt­re i and­ra län­der som Fin­land och Nor­ge, sä­ger Finn Hell­man som haft le­dar­hund i 13 år.

Vad le­der det till när per­so­ner ne­kas till­trä­de på grund av ett hjälp­me­del?

– Jag är in­te kon­flik­trädd men man or­kar in­te all­tid brå­ka vil­ket le­der till att man und­vi­ker att be­sö­ka nya stäl­len, sä­ger Finn Hell­man.

Hans Gö­te­borgs­för­slag går ut på att sta­den bör sät­ta upp de­ka­ler i al­la kom­mu­na­la lo­ka­ler där det fram­går att le­dar­hun­dar är väl­kom­na. I skri­van­de stund har för­sla­get fått 223 rös­ter vil­ket in­ne­bär att frå­gan ska be­hand­las i an­sva­rig po­li­tisk nämnd.

– Att få upp tyd­li­ga skyl­tar skul­le in­ne­bä­ra en trygg­het. Det kan ock­så få en norm­bil­da­de ef­fekt. Press­by­rån har bör­jat by­ta ut si­na skyl­tar där det står att hun­dar in­te är väl­kom­na, nu står det att det in­te om­fat­tar le­dar­hun­dar.

Ska man kun­na ha med sig sin hund över­allt?

– Jag tyc­ker in­te att folk ska få ha med sig si­na säll­skaps­djur över­allt, det ska­par pro­blem även för mig. Men det är en stor skill­nad på säll­skaps­djur och le­dar­hun­dar och as­si­stans­hun­dar.

FO­TO: JO­ACHIM KÅHLMAN

TROFAST. Finn Hell­man har en femå­rig gul labra­dor som ibland in­te är väl­kom­men i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.