Al­li­an­sens nej till jip­po­pro­jekt

Al­li­an­sens ge­men­sam­ma bud­get hand­lar främst om att stär­ka väl­fär­den. Men de vill även räd­da Gö­te­borgs ekonomi. Där­för vill de se fler i ar­be­te och dra in på cy­kel­kök och and­ra ”jip­po­pro­jekt”.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Krist­de­mo­kra­ter­na och Cen­ter­par­ti­et går till val som en­skil­da par­ti­er men pre­sen­te­rar en ge­men­sam bud­get. Det hand­lar främst om att stär­ka väl­fär­den och öka trygg­he­ten i Gö­te­borg. Men ock­så att få bukt med sta­dens ekonomi som al­li­ans­par­ti­er­na me­nar är hårt an­strängd.

– Vi ser att kost­nads­ut­veck­ling­en över­sti­ger in­täk­ter­nas ut­veck­lings­takt trots att vi be­fin­ner oss i en brin­nan­de hög­kon­junk­tur. Det är nu som man bor­de spa­ra i la­dor­na för de mag­ra åren, sä­ger Jo­nas Rans­gård (M).

Vän­da nedåt­gå­en­de trend

Al­li­an­sen pe­kar på en nedåt­gå­en­de trend i väl­fär­den som mås­te vän­da. De ser en miss­lyc­kad skola i Gö­te­borg och sats­ning­ar­na hand­lar om att sät­ta kun­skap i cent­rum, lå­ta lä­ra­re va­ra lä­ra­re med höj­da lö­ner och sat­sa på ti­di­ga in­sat­ser.

– Lugn och ro i klass­rum­met. Det är det ele­ver­na öns­kar sig. Då be­hövs ord­nings­reg­ler och när­va­ro­koll, sä­ger He­le­ne Oden­jung (L).

För­sko­lan får ock­så en re­jäl pott.

Där vill man se mind­re barn­grup­per och ska­pa kar­riär­vä­gar för per­so­na­len. Långa kö­er, då­li­ga el­ler tem­po­rä­ra lo­ka­ler vi­sar att för­sko­lan har bli­vit ef­ter­satt, me­nar Al­li­an­sen.

Al­li­an­sen vill ock­så stär­ka äldre­omsor­gen och lo­var att av­sät­ta me­del för 100 nya plat­ser re­dan näs­ta år.

Ökad trygg­het

Ett tryggt Gö­te­borg står högt på Al­li­an­sens agen­da.

Det hand­lar om fler ka­me­ror, po­li­ser och en stad fri från klot­ter och skräp. Men det in­ne­bär även öka­de bi­drag till kvin­no­jou­rer och in­sat­ser mot he­ders­re­la­te­rat för­tryck och våld.

– Att flic­kor be­grän­sas i vad de får ta på sig el­ler gö­ra. Det är ut­tryck för ett pa­ral­lell­sam­häl­le som vi vill mot­ar­be­ta. Fic­kor ska ve­ta att vi tar frå­gan på all­var. Det här är vår störs­ta jäm­ställd­hets­frå­ga och har av­satt me­del just för det­ta, sä­ger He­le­ne Oden­jung (L).

Myc­ket av fi­nan­sie­ring­en hit­tar Al­li­an­sen i ökad sys­sel­sätt­ning som ger mer skat­tein­täk­ter.

– För att ha råd be­hö­ver vi gö­ra två sa­ker; öka in­koms­ter­na ut­an att hö­ja skat­ten och mins­ka vå­ra kost­na­der. Då är det en för­ut­sätt­ning att vi job­bar med ett bätt­re fö­re­tagskli­mat så att fö­re­tag vå­gar an­stäl­la i Gö­te­borg, sä­ger Da­vid Le­ga (KD).

Nob­bar cy­kel­kök

Al­li­an­sen pre­sen­te­rar även en rad be­spa­rings­för­slag. Det hand­lar bland an­nat om att slu­ta sub­ven­tio­ne­ra må­nads­kort, in­fö­ra max­taxa i för­sko­lan och sä­ga nej till slo­pad ka­rens­dag.

De är hel­ler in­te in­tres­se­ra­de av att stöd­ja cy­kel­kök, po­li­tis­ka pro­jekt och fria en­tré­er el­ler ar­bets­tids­för­kort­ning.

To­talt hand­lar det om 619,5 mil­jo­ner kro­nor som kan an­vän­das bätt­re, me­nar Jo­nas Rans­gård (M).

– Vi vill pri­o­ri­te­ra väl­fär­den och in­te läg­ga re­sur­ser på för myc­ket jip­po­pro­jekt och kring­ak­ti­vi­te­ter, sä­ger han.

FO­TO: LI­NA ISAKS­SON

BUDGETKOLLEGOR. He­le­ne Oden­jung (L), Jo­nas Rans­gård (M) och Da­vid Le­ga (KD) pre­sen­te­rar Al­li­an­sens bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.