Tand­lä­ka­re an­mäld – miss­hand­la­de pa­ti­ent

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Jo­se­fin Gabri­el­son 072-0195887 jo­se­fin.gabri­el­[email protected] go­te­borg­di­rekt.se

Tand­lä­ka­ren be­skrivs som grovt oskick­lig och har be­gått över­grepp som går att lik­stäl­las vid miss­han­del. Nu är man­nen po­li­san­mäld.

ÖST­RA GÖ­TE­BORG Gö­te­borg Di­rekt har ti­di­ga­re skri­vit om tand­lä­ka­ren som an­mälts till Ivo för att ha gjort fle­ra grova fel­be­hand­ling­ar på sin mot­tag­ning i Öst­ra Gö­te­borg.

Man­nen är en­ligt Ny­hets­by­rån Si­ren sam­ma per­son som Ivo i april be­gär­de ska få sin le­gi­ti­ma­tion in­dra­gen.

I myn­dig­he­tens an­mä­lan den gång­en fram­gick att han rot­fyllt re­la­tivt fris­ka tän­der på en pa­ti­ent. Han ska på sam­ma per­son ha va­rit på väg ut ur tan­den med bor­ren. ”Ivo an­ser att den be­hand­ling pa­ti­en­ten har fått ut­stå är ett över­grepp som skul­le kun­na lik­stäl­las med miss­han­del. (...) Det­ta en­da pa­ti­ent­fall ut­gör en­ligt Ivo ett till­räck­ligt un­der­lag för att styr­ka att XX är grovt oskick­lig och olämp­lig som tand­lä­ka­re”, skri­ver myn­dig­he­ten i sitt ut­lå­tan­de till So­ci­al­sty­rel­sen.

– Det här är ett jät­te­säll­synt fall, sä­ger Karin Fa­ger­berg, av­del­nings­chef på Ivo.

Många and­ra som sökt vård på man­nens prak­tik ska ock­så ha rå­kat il­la ut. Bland an­nat ska fler fått fris­ka tän­der rot­fyll­da. Han ska ock­så ha strun­tat i att la­ga ka­ri­es, ut­satt vård­ta­ga­re för onö­dig strål­nings­risk och haft om­fat­tan­de bris­ter i journalfö­ring­en. Myn­dig­he­ten kon­sta­te­rar att ”han är en di­rekt fa­ra för si­na pa­ti­en­ter”.

– Pa­ti­en­ter­na har kom­mit ut i ett säm­re skick från tand­lä­ka­ren än när de gick dit, sä­ger Karin Fa­ger­berg till Ny­hets­by­rån Si­ren.

Nu po­li­san­mäls ock­så tand­lä­ka­ren av Ivo miss­tänkt för miss­han­del al­ter­na­tivt vål­lan­de till grov kropps­ska­da, ett brott som kan ge fäng­el­se.

FOTO: MOSTPHOTOS

MISS­HAN­DEL. Så be­skri­ver Ivo ett fall där tand­lä­ka­ren be­hand­lat en pa­ti­ent fel­ak­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.