Nu en­kel­rik­tas Gö­ta­tun­neln

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

CENT­RUM Re­dan i de­cem­ber för­ra året kun­de Gö­te­bor­gDi­rekt rap­por­te­ra om att Gö­ta­tun­neln en­kel­rik­tas. Av­stäng­ning­en i öst­lig rikt­ning på­går från och med den 25 ju­ni och i 25 vec­kor, fram till de­cem­ber. För de ung­e­fär 30 000 for­don som pas­se­rar Gö­ta­tun­neln var­je dygn i var­de­ra rikt­ning gäl­ler det nu att hit­ta al­ter­na­ti­va vägar.

– Vi re­kom­men­de­rar tra­fi­kan­ter­na att åka på le­der­na runt sta­den. Den som har sta­den som mål un­der rus­nings­tid bör va­ra ute i god tid och re­sa till­sam­mans med and­ra om det går, sä­ger Ber­til Hall­man, tra­fi­ka­na­ly­ti­ker på Tra­fik­ver­ket i ett press­med­de­lan­de.

Tra­fik­ver­ket upp­ma­nar ock­så re­se­nä­rer att pla­ne­ra sin re­sa i tid och upp­da­te­ra sig kon­ti­nu­er­ligt på tra­fik­go­te­borg.se.

– All nöd­vän­dig tra­fi­kin­for­ma­tion finns nu­me­ra sam­lad på tra­fik­go­te­borg.se. Där kom­mer vi från och med 25 ju­ni att dag­li­gen pub­li­ce­ra res­tids­a­na­ly­ser som hjälp för tra­fi­kan­ter­na att pla­ne­ra sin re­sa, sä­ger Mag­nus Ven­nersten, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Tra­fik Gö­te­borg.

Av­stäng­ning­en har fle­ra or­sa­ker men fram­för allt hand­lar det om för­stärk­nings­ar­be­ten i tun­nelns tak för att kun­na bä­ra tyng­den av Väst­län­ken. Även pro­jek­tet med Hi­sings­bron ut­nytt­jar av­stäng­ning­en för att ut­fö­ra ar­be­ten i tun­nelns öst­ra myn­ning.

FOTO: ROLAND MAG­NUS­SON

STOPP. Ös­terut stängs tra­fi­ken i Gö­ta­tun­neln helt mel­lan ju­ni och de­cem­ber. Väs­terut kan man kö­ra som van­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.