Tur­nén fort­sät­ter

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborgshelg - Kai Mar­tin ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

När Na­tio­nal­te­a­terns Roc­kor­kes­ter åk­te på tur­né ti­di­ga­re i vår var det del­vis med nya med­lem­mar. In med ba­sis­ten Kal­le Gustafs­son Jer­ne­malm ( fö­re det­ta Sound­track Of Our Li­ves) och Ma­til­da Sjö­ström (Det Brin­ner och Ste­get). Ulf Da­ge­by är mer än nöjd med den nya sätt­ning­en.

– Jag kan in­te min­nas att jag haft så ro­ligt som un­der den tur­nén. Det var här­ligt med kon­sert­hus där det finns ut­rym­men för att be­rät­ta histo­ri­er.

I som­mar kom­mer även An­ders Möl­ler, sång­a­ren från Black Ing­vars, fin­nas med då Mat­ti­as Hell­berg (bland an­nat Hå­kan Hell­ströms gi­tar­rist) in­te kan.

– Al­la gång­er jag har va­rit ute har vi haft en ny sätt­ning. Vå­gar man ha ett nytt lag får ock­så lå­tar­na nya klä­der, för­kla­rar Ulf Da­ge­by, som be­rät­tar att han kan bli all­de­les känslo­mäs­sigt upp­rörd när han sjung­er ”Barn av vår tid” för att den be­rör så myc­ket i den tolk­ning som ban­det nu gör.

Han är den rö­da trå­den som spin­ner ge­nom Na­tio­nal­te­a­tern och när jag näm­ner att det näs­tan är 50 år se­dan han bör­ja­de skrat­tar han och sä­ger:

– Herr­jös­ses! Jag blir all­de­les yr. Men ber du mig sum­me­ra så minns jag in­te ens hälf­ten. Men för mig är det fan­tas­tiskt att ha kun­nat för­sör­ja mig på te­a­ter, mu­sik och film. Helt otro­ligt!

Men ny­fi­ken­het har han in­te för­lo­rat. Även om det var nä­ra för 25 år se­dan.

– Jag var ut­less på den bil­li­ga pop­mu­si­ken som fanns. Jag ha­de bör­jat gö­ra film­mu­sik, men kän­de att jag be­höv­de rik­ti­ga verk­tyg för jag vil­le ta mu­si­ken på all­var, sä­ger han.

– Så jag sök­te till en kom­po­nist­lin­je i Gö­te­borg och blev in­ta­gen! Jag fick fy­ra fan­tas­tis­ka år där och fick till­ba­ka gläd­jen för mu­sik.

Han för­kla­rar att han fort­fa­ran­de är ny­fi­ken på mu­sik. Det gör att han in­te be­hö­ver tit­ta till­ba­ka utan sik­tar fram­åt mot nya ut­ma­ning­ar.

Pla­ner för framtiden

– I höst ska jag bli ton­sät­ta­re. Jag ska skri­va ett kör­verk och ett verk för ma­rim­ba och slag­verk. Åh, så jag läng­tar, sä­ger han för­tjust.

Jo, han ser sin med till­fred­stäl­lel­se på sin re­sa från dixi­e­jazzkla­ri­net­tist på 60-ta­let via tru­ba­dur på rö­ki­ga lo­ka­ler i Gö­te­borg till kar­riä­ren med Na­tio­nal­te­a­tern, so­lo­ar­tist och film­mu­sik­kom­po­si­tör. Men han är in­te fram­me vid slut­des­ti­na­tio­nen i ska­pan­det.

– Ti­di­ga­re be­höv­de jag ha bå­de bröd och salt på bor­det. Nu är jag pen­sio­när och har så myc­ket som jag vill gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.