Bred­den i Gö­te­borg:

Välj mel­lan 59 par­ti­er

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - SIDAN 1 - Li­na Isaks­son och Li­na Pers­son li­na.isaks­[email protected]­te­borg­di­rekt.se li­na.pers­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

In­för hös­tens kom­mu­nal­val i Gö­te­borg har hit­tills to­talt 59 po­li­tis­ka par­ti­er an­mält sitt del­ta­gan­de.

För­u­tom de eta­ble­ra­de riks­dags­par­ti­er­na stäl­ler så­väl na­tio­nel­la som lo­ka­la små­par­ti­er upp.

– Det är ett väl­digt brett spekt­rum av par­ti­er i år. En del är en­frå­ge­par­ti­er el­ler vur­mar sär­skilt för nå­gon sär­skild frå­ga, sä­ger Bil­ly Wern­gren, Gö­te­borgs Stads va­l­an­sva­rig.

Al­la in­te till­gäng­li­ga

Trots att det är många små­par­ti­er som vill ta sig in i mak­tens kor­ri­do­rer är det ba­ra sex av de mind­re par­ti­er­na som har an­mält kan­di­da­ter och val­sed­lar.

Men ba­ra för att man har en tryckt val­se­del in­ne­bär det in­te att den au­to­ma­tiskt kom­mer fin­nas tillgänglig i Gö­te­borgs 350 val­di­strikt.

– Det är många par­ti­er som in­te får in­te si­na val­sed­lar ut­de­la­de av oss, den lo­ka­la val­myn­dig­he­ten, sä­ger Bill Wern­gren.

De­lar ut val­sed­lar själ­va

Val­sed­lar­na i val­lo­ka­ler­na är främst för de sto­ra riks­dags­par­ti­er­na men gäl­ler även för de par­ti­er som finns re­pre­sen­te­ra­de i riks­da­gen, kom­mun­full­mäk­ti­ge el­ler lands­ting­et.

De par­ti­er som in­te finns re­pre­sen­te­ra­de i nå­gon för­sam­ling el­ler in­te fått 1,0 pro­cent av rös­ter­na i nå­got av de två se­nas­te riks­dags­va­len får de­la ut si­na val­sed­lar själ­va.

– Upp­fyl­ler de in­te kri­te­ri­er­na så spe­lar det ing­en roll om du har en namn­lis­ta el­ler in­te. Då får de de­la ut si­na val­sed­lar själ­va.

Hur gör man om man vill rös­ta på ett par­ti som in­te har en val­se­del?

– Det är vad de blan­ka rös­ter­na är till för. Men man får kol­la upp att pa­ri­tet har an­mält sig för att stäl­la upp i det va­let man vill rös­ta till; kom­mun, risk­dag el­ler land­stig. All in­for­ma­tion finns på val. se, sä­ger Bil­ly Wern­berg.

Log­gan på val­se­deln

Nytt för det­ta val är att par­ti­er­na har möj­lig­het att tryc­ka sin log­ga på val­se­deln.

An­led­ning­en är för att det ska bli lät­ta­re att kän­na igen par­ti­et och mins­ka ris­ken för att lä­sa fel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.