De går sam­man om husbygge i Ma­jor­na

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - SIDAN 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Fa­mil­jer som går sam­man för att pla­ne­ra, byg­ga och se­dan bo i ett hus man ut­for­mat är en ny trend. Byg­ge­men­ska­pen Är­lan på Grå­ber­get till­hör de som kom­mit längst i stan.

Vi byg­ger och pla­ne­rar ge­men­samt och när vi väl flyt­tat in fort­sät­ter kon­cep­tet med ex­em­pel­vis en ge­men­skaps­lo­kal i bot­ten­plan.

In­tres­set för byg­ge­men­ska­per ökar i Sve­ri­ge. Idén går ut på att en­skil­da in­di­vi­der och fa­mil­jer går sam­man för att pla­ne­ra, byg­ga och se­dan bo i ett hus man ut­for­mat till­sam­mans. Byg­ge­men­ska­pen Är­lan på Grå­ber­get i Ma­jor­na till­hör de som kom­mit längst i stan. – Det som ini­ti­alt in­tres­se­rat mig är tan­ken på att den som byg­ger ock­så är den som bor. Att man får en an­nan kva­li­tet och en an­nan in­rikt­ning där man kan på­ver­ka sitt bo­en­de. Det finns stu­di­er som jäm­fört ny­bygg­da hy­reslä­gen­he­ter med ny­bygg­da bo­stads­rät­ter där man sett att hy­res- lä­gen­he­ter­na ge­ne­rellt har hög­re kva­li­tet och krä­ver mind­re un­der­håll för att den som byg­ger ock­så är den som för­val­tar och hyr ut. Det är sam­ma tan­ke här. Ef­tersom vi byg­ger är vi med­vet­na om att al­la de pri­o­ri­te­ring­ar vi gör nu kom­mer vi be­hö­va le­va med i 20-30 år, sä­ger Fredrik Dom­ha­gen, med­lem i byg­ge­men­ska­pen Är­lan.

Han står längst upp på Är­le­ga­tan på Grå­ber­get i Ma­jor­na och ser ut över tom­ten där han för­hopp­nings­vis bor om tre år.

En av de förs­ta i stan

Gö­te­borgs stad har be­slu­tat att 5 pro­cent av al­la mar­kut­lå­tel­ser ska gå till bo- och byg­ge­men­ska­per, nå­got ar­ki­tekt­by­rån Ino­bi gjort af­färs- idé av. 2013 fick de mar­kan­vis­ning för tom­ten på Grå­ber­get med mål­sätt­ning­en att ge­nom­fö­ra en av Gö­te­borgs förs­ta byg­ge­men­ska­per.

– De har sett hur det ser ut i Tyskland där den sto­ra ut­ma­ning­en är den långa ti­den i upp­starts­pro­ces­sen. Det är många som hop­par av när man har en tids­ho­ri­sont på kanske 7 år. Där­för har Ino­bi dri­vit för­hand­lings­bi­ten. Se­dan hop­pa­de vi till­sam­mans med and­ra fa­mil­jer in i april för­ra året och tog över projektet från Ino­bi och skrev kö­pe­kon­trakt med kom­mu­nen, sä­ger Fredrik Dom­ha­gen.

Finns in­te en stor risk för kon­flik­ter när så många ska pla­ne­ra till­sam­mans? – Vi har for­mu­le­rat en vi- si­on för projektet och man skri­ver på ett sam­ar­bets­av­tal när man vill gå med. På så sätt tror vi att vi und­vi­ker kon­flik­ter. Se­dan är de sto­ra be­slu­ten om hu­set re­dan fat­ta­de.

Hu­set är i sto­ra drag fär­digri­tat. Just nu står projektet in­för bygg­lov­san­sö­kan. En­ligt tids­pla­nen ska byg­get på­bör­jas ef­ter som­ma­ren näs­ta år och hu­set ska va­ra klart för in­flytt i bör­jan av 2021.

Mål­sätt­ning­en är att lä­gen­he­ter­na in­te ska kos­ta mer än ett mot­sva­ran­de ny­byggt bo­en­de i när­he­ten.

– Vi tar in­te ut nå­gon vinst vil­ket in­ne­bär att vi kanske har 5– 20 pro­cent mer att job­ba med. Men i stäl­let för att gö­ra bo­en­det bil­li­ga­re har vi valt att läg­ga de peng­ar­na på kva­li­tet och ge­men­sam­ma lo­ka­ler, sä­ger Fredrik Dom­ha­gen.

”Ge­men­skaps­kon­cept”

Han be­skri­ver att projektet har två fo­kus, det ena är kva­li­tet och håll­bar­het och det and­ra är ge­men­skaps­tan­ken.

– Det hand­lar dels om att byg­ga ener­gi­ef­fek­tivt, vil­ka ma­te­ri­al vi väl­jer och att vi ska va­ra bil­fria. När det gäl­ler ge­men­skaps­tan­ken så byg­ger och pla­ne­rar vi ge­men­samt och när vi väl flyt­tat in fort­sät­ter ge­men­skaps­kon­cep­tet med ex­em­pel­vis en ge­men­skaps­lo­kal i bot­ten­plan. Vil­ken är er störs­ta ut­ma­ning?

– Det är rekry­te­ring. I nu­lä­get är 4 av 29 bo­stads­rät­ter upp­bo­ka­de i hu­set. Vi be­hö­ver hit­ta folk som är in­tres­se­ra­de för att fort­sät­ta fi­nan­sie­ring­en. Vi har blan­da­de lä­gen­he­ter mel­lan et­tor och fy­ror och vill ha så stor sprid­ning som möj­ligt med stu­den­ter, barn­fa­mil­jer och äld­re, sä­ger Fredrik Dom­ha­gen.

FO­TO: KRISTI­AN RI­SEN­FORS OCH INO­BI

GRÅ­BER­GET. På plat­sen där hu­set ska byg­gas finns i dag ett skogs­par­ti och en par­ke­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.