Be­sked: Nej till sänk­ta has­tig­he­ter i cent­rum

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - NYHETER - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Tra­fik­nämn­den rös­ta­de nej till för­sla­get att sän­ka has­tig­he­ten i cent­rum till 30 kilo­me­ter i tim­men. Al­li­an­sen till­sam­mans med Henrik Munck vill in­vän­ta re­ge­rings­be­slut om en na­tio­nell lin­je i frå­gan.

skul­le kun­na gå till och vil­ka kon­se­kven­ser det skul­le få.

Ny­li­gen pre­sen­te­ra­de tra­fik­kon­to­ret sitt för­slag där mål­sätt­ning­en var att på­bör­ja ar­be­tet med an­pass­ning och skylt­ning så snart som möj­ligt.

Av­vak­ta ett 40-be­slut

Men när tra­fik­nämn­den i dag skul­le fat­ta be­slut i frå­gan blev det nej. Al­li­an­sen och Henrik Munck rös­ta­de mot för­sla­get och vill i stäl­let av­vak­ta ett na­tio­nellt be­slut från re­ge­ring­en om 40 kilo­me­ter i tim­men som bashas­tig­het i tä­tor­ter.

– Utred­ning­en av tra­fik­kon­to­ret vi­sar att has­tig­he­ter­na i om­rå­det re­dan är be­tyd­ligt läng­re än 30, ex­em­pel­vis ut­an­för NK och Dom­kyr­kan. Ef­fek­ten av åt­gär­den är då mi­ni­mal och då är det slö­se­ri med skat­te­peng­ar att läg­ga mil­jon­be­lopp på att skyl­ta om. Dess­utom kom­mer sta­den va­ra lam­sla­gen den när­mas­te ti­den på grund av Väst­län­ken. Att då läg­ga peng­ar på att skyl­ta om has­tig­he­ten är näs­tan pro­vo­ce­ran­de, sä­ger Henrik Munck som un­der vå­ren läm­na­de Mil­jö­par­ti­et och nu gått över till det ny­star­ta­de par­ti­et De­mo­kra­ter­na.

För tra­fik­kon­to­ret in­ne­bär be­slu­tet att de­ras ar­be­te i läggs på is.

Even­tu­ellt åter­upp­tas det ef­ter be­slut från re­ge­ring­en. När det kan kom­ma är än så länge oklart.

FO­TO: MOSTPHOTOS

EF­FEK­TEN MI­NI­MAL. Utred­ning­en vi­sar att has­tig­he­ter­na i cent­rum re­dan är be­tyd­ligt läg­re än 30 kilo­me­ter i tim­men, me­nar Henrik Munck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.