Fors­ka­re: Li­kes mer än ba­ra gil­la

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - GÖTEBORG - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

En ”li­ke” på Instagram kan be­ty­da många oli­ka sa­ker be­ro­en­de på sam­man­hang och vem du är. Det vi­sar ny forsk­ning vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Den bok­stav­li­ga be­ty­del­sen av en li­ke, el­ler lajk på svens­ka, på Instagram är en be­kräf­tel­se av en viss bild.

Men rik­tigt så en­kelt är det in­te vi­sar en ny forsk­nings­stu­die vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

– Att laj­ka ett fo­to be­ty­der in­te per au­to­ma­tik att du gil­lar det spe­ci­fi­ka fo­tot som pub­li­ce­ra­des, det kan istäl­let va­ra ett ut­tryck för att du gil­lar fo­tots in­ne­börd, sä­ger Be­a­ta Junge­li­us i ett press­med­de­lan­de.

”Brist på för­vän­tat stöd”

Hon är dok­to­rand i tilläm­pad in­for­ma­tions­tek­no­lo­gi vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och har tit­tat på vad en li­ke i so­ci­a­la me­di­er egent­li­gen in­ne­bär och även vil­ken be­ty­del­se en ute­bli­ven li­ke kan ha.

– När för­vän­ta­de li­kes från vän­ner i nät­ver­ket ute­blir, trots att an­vän­da­ren sett att vän­ner­na va­rit ak­ti­va, kan det tol­kas som brist på för­vän­tat stöd och besvi­kel­sen bli så stor att man ploc­kar bort pos­ter. Sena el­ler ute­bliv­na li­kes kan ock­så tol­kas som att ens vän­ner är på se­mes­ter el­ler bort­res­ta ut­an till­för­lit­lig upp­kopp­ling och att li­ke­sen då san­no­likt kom­mer se­na­re på kväl­len el­ler da­gen ef­ter, sä­ger Be­a­ta Jung­se­li­us.

Tak­tis­ka me­to­der

I sin stu­die ”She liked the pictu­re so I think she liked it – Un­pac­king the so­ci­al prac­ti­se of li­king” upp­täck­te Be­a­ta Junge­li­us ock­så den stra­te­gis­ka be­ty­del­sen li­kes kan ha på Instagram.

– Att få ett stort an­tal li­kes av nå­gon som man in­te kän­ner på­ver­kar det eg­na be­te­en­det. Då sänks trös­keln för att i gen­gäld gil­la den an­vän­da­rens bil­der, även om man ex­em­pel­vis sit­ter i oli­ka län­der och in­te för­står tex­ten i an­slut­ning till bil­den. Det kan va­ra en tak­tisk me­tod för att öka möj­lig­he­ten till många li­kes från män­ni­skor ut­an­för sitt eget nät­verk, sä­ger hon.

FO­TO: MOSTPHOTOS

GÖTEBORGSSTUDIE. I stu­di­en har Be­a­ta Jung­se­li­us bland an­nat in­ter­vju­at 16 per­so­ner som fre­kvent an­vän­der so­ci­a­la me­di­er, och som vär­va­des via Twit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.