Beske­det: Gö­ta älv­bron fort­satt sta­bil

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - 0736-201459 kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Varmt tem­pe­ra­tu­rer och mark­för­skjut­ning­ar har på­ver­kat Gö­taälv­bron i som­mar. Men tra­fik­kon- to­ret ser inga ris­ker med bron som ska kun­na an­vän­das fram tills nya Hi­sings­bron är klar.

CENT­RUM – För­ar­be­te­na be­står bland an­nat i att ta bort kant­sten, hänga in ar­bets­om­rå­det och be­skä­ra och bin­da upp vis­sa träd så de blir lät­ta­re att flyt- ta se­dan i ok­to­ber, sä­ger Leif Al­freds­son, bi­trä­dan­de del­pro­jekt­le­da­re för träd­flytt i Väst­län­ken

Till störs­ta del är det lin­dar som ska flyt­tas. Tre sto­ra träd flyt­tas in­om Kungspar­ken me­dan trä­den i Al­lén flyt­tas till en plant­sko­la i Le­rum där det re­dan står 120 träd se­dan träd­flytt­ning­en för­ra året. Al­la träd ska se­dan flyt­tas till­ba­ka till sam­ma om­rå­de.

De tre stör­re trä­den flyt­tas med lyft­kran el­ler trai­ler me­dan de mind­re flyt­tas med sam­ma typ av spe­ci­al­byggd träd­flytt­nings­ma­skin från Tyskland som an­vänts ti­di­ga­re.

– Tys­kar­na kom­mer ock­så va­ra med un­der flytt­ning­en av de sto­ra trä­den med sin ex­per­tis, sä­ger Leif Al­freds­son. Finns det någ­ra ut­ma­ning­ar?

– Det hand­lar om väl­digt sto­ra ma­ski­ner men de som gör det här har väl­digt stor ru­tin.

Hur kom­mer tra­fi­ken på­ver­kas av träd­flyt­ten i ok­to­ber?

– Vi räk­nar med att gö­ra själ­va flyt­tar­na på nat­ten så det blir re­la­tivt li­ten på­ver­kan. När man drar upp trä­den ska kan man be­hö­va spär­ra av de­lar av vägen men det blir inga to­talav­stäng­ning­ar, sä­ger Leif Al­freds­son. Kristi­an Ri­sen­fors

FO­TO: GABRI­EL TJULANDER

Så­här såg det ut när någ­ra lin­dar flyt­ta­des från Åka­re­plat­sen i Gö­te­borg. Stör­re träd flyt­tas med lyft­kran el­ler trai­ler me­dan de mind­re flyt­tas med en spe­ci­al­byggd träd­flytt­nings­ma­skin. FLYTT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.