Gö­te­borg sväng­er om

Sex var tio gö­te­bor­ga­re kan tän­ka sig att by­ta par­ti i årets kom­mu­nal­val. Det vi­sar re­sul­ta­tet från Gö­te­bor­gDi­rekts va­len­kät. GÖTEBORGSVALET. Nu över­vä­ger gö­te­bor­gar­na att rös­ta

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Li­na Isaks­son Kristi­an Ri­sen­fors li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

– väl­jar­na är re­do by­ta par­ti

Många som sä­ger att de ska by­ta kom­mer in­te att gö­ra det. Men ef­tersom att siff­ran är så hög in­ne­bär det att av­se­värt fler än van­ligt läm­nar sitt ti­di­ga­re par­ti.

GÖ­TE­BORG Årets kom­mu­nal­val ser ut att bli en ry­sa­re i Gö­te­borg. Med ett nytt par­ti, De­mo­kra­ter­na, med i det po­li­tis­ka spe­let kan de tra­di­tio­nel­la par­ti­er­na in­te räk­na med si­na trog­na väl­ja­re.

En­ligt re­sul­ta­tet i Gö­te­bor­gDi­rekts egen va­len­kät kan drygt 62 pro­cent av tid­ning­ens lä­sa­re tän­ka sig att rös­ta an­norlun­da än i för­ra va­let.

Stats­ve­ta­re Fol­ke Jo­hans­son me­nar att det är en hög siff­ra som till stor del kan be­ro på splitt­ring­ar på po­li­tiskt håll.

– Det är na­tur­ligt att fö­re­stäl­la sig att en hel del av detta häng­er ihop med den tur­bu­len­ta si­tu­a­tio­nen som man upp­fat­tar att det är po­li­tiskt i Gö­te­borg. Som brå­ket kring Väst­län­ken och De­mo­kra­ter­nas en­ga­ge­mang i den frå­gan, sä­ger han.

Flest rös­ter i Si­fo

Nya lo­ka­la opi­ni­ons­siff­ror som Gö­te­borgs-Pos­ten ny­li­gen be­ställt från Si­fo vi­sar dess­utom att det ny­star­ta­de par­ti­et ser ut att gå mot ett suc­céval.

En­ligt siff­ror­na, som in­te är sta­tis­tiskt sä­ker­ställ­da, skul­le 18,9 pro­cent av gö­te­bor­gar­na rös­ta på De­mo­kra­ter­na.

– Jag har he­la ti­den trott att de skul­le bli star­ka. Men kans­ke in­te så star­ka så snabbt. Särskilt in­te i för­hål­lan­de till sos­sar­na. Men det är klart, om man nu vet att ma­jo­ri­te­ter av gö­te­bor­gar­na är emot Väst­län­ken och att Väst­län­ken är de­ras störs­ta frå­ga så är det kans­ke in­te så kons­tigt, sä­ger Fol­ke Jo­hans­son.

Vad tror du om even­tu­el­la block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­ten?

– Det finns in­te rik­tigt för­ut­sätt­ning­ar för det. Det ver­kar gans­ka låst där ock­så. Men det be­ror myc­ket på vil­ket block som blir störst. Oav­sett hur det går är det san­no­likt att det blir ka­os, sä­ger Fol­ke Jo­hans­son.

Blir det en onö­dig röst?

Är en röst på De­mo­kra­ter­na onö­dig om ing­et par­ti väl­jer att sam­ar­be­ta med dem?

– De har dri­vit and­ra frå­gor ock­så. Det hand­lar om ett all­mänt miss­nö­je med hur sta­den skötts un­der ett an­tal år. Även om Väst­län­ken är den tyngs­ta frå­gan så tror jag in­te man som väl­ja­re tyc­ker det är så vä­sent­ligt. Man fun­de­rar in­te på det vi­set.

Få par­ti­by­ta­re förr

En­ligt Fol­ke Jo­hans­son är det in­te ovan­ligt att folk by­ter par­ti mel­lan val men den rör­lig­he­ten har ökat vä­sent­ligt de se­nas­te åren.

– Par­ti­by­tar­na var väl­digt få för ett par de­cen­ni­er se­dan. Nu är det på­tag­ligt fler, sä­ger han.

Kom­mer verk­li­gen så många gö­te­bor­ga­re by­ta par­ti på val­da­gen?

– Nej, många som sä­ger att de ska by­ta kom­mer in­te att gö­ra det. Men ef­tersom att siff­ran är så hög in­ne­bär det san­no­likt att av­se­värt fler än van­ligt läm­nar sitt ti­di­ga­re par­ti.

FO­TO: LI­NA PERS­SON

VALEXPERT. Stats­ve­ta­ren Folk Jo­hans­son tror in­te att al­la som sä­ger att de ska by­ta par­ti verk­li­gen kom­mer att gö­ra det på val­da­gen. VA­LET 2014. Pro­cen­ten lär för­de­las

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.