Stu­dent­bo­stä­der över­kla­gas

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Varmt tem­pe­ra­tu­rer och mark­för­skjut­ning­ar har på­ver­kat Gö­taälv­bron i som­mar. Men tra­fik­kon­to­ret ser inga ris­ker med bron som ska kun­na an­vän­das som i dag fram tills nya Hi­sings­bron är klar.

GÖ­TE­BORG Gö­taälv­bron har nått sin tek­nis­ka livs­längd och be­hö­ver by­tas. År 2020 ska den er­sät­tas av nya Hi­sings­bron.

I maj gjor­de det var­ma väd­ret att bro­klaf­fen ut­vid­ga­de sig vil­ket re­sul­te­ra­de i att bron in­te gick stänga ef­ter en bro­öpp­ning. För att und­vi­ka att pro­ble­met skul­le åter­kom­ma har bron be­vatt­nats fli­tigt un­der som­ma­ren för att hål­la den ned­kyld.

– Vi har haft ett vatt­nings­sy­stem un­der som­ma­ren

Bron in­spek­te­ras fort­lö­pan­de och al­la mät­ning­ar ana­ly­se­ras och det görs upp­följ­ning­ar he­la ti­den. Bron är helt sä­ker att fär­das på.

men vi job­bar nu för ett mer om­fat­tan­de per­ma­nent kyl­sy­stem. Bland an­nat kol­lar vi på möj­lig­he­ten att ky­la un­der bron, sä­ger Mi­kael Andersson på tra­fik­kon­to­ret.

Bro­öpp­ning änd­ra­des

Un­der som­ma­ren har ti­der­na för bro­öpp­ning för­änd­rats på grund av det var­ma väd­ret. De sto­ra bå­tar­na har fått pas­sa mel­lan kloc­kan 24 och 12 då tem­pe­ra­tu­rer­na va­rit som lägst. Vid gynn­sam­ma för­hål­lan­den har de kun­nat öpp­na bron även vid and­ra ti­der.

– Vid någ­ra till­fäl­len har vi fått för­skju­ta nå­gon tim­me fram el­ler till­ba­ka, sä­ger Mi­kael Andersson.

”Haft full kon­troll”

Det är in­te ba­ra vär­men som stäl­ler till det för Gö­taälv­bron. Grund­lägg­nings­ar­be­ten av bland an­nat nya Hi­sings­bron har re­sul­te­rat i mark­för­skjut­ning­ar vil­ket ock­så på­ver­kar bro­klaf­fen.

– Vi har haft full kon­troll och nu är de fär­di­ga run­tom­kring, så vi räk­nar in­te med någ­ra mer för­skjut­ning­ar som kan på­ver­ka bron, sä­ger Mi­kael Andersson. Hur över­va­kas Gö­taälv­bron?

– Jag skul­le sä­ga att det är en av Sve­ri­ges mest över­va­ka­de bro­ar. Vi har full koll med fle­ra oli­ka mä­t­in­stru­ment. Bron in­spek­te­ras fort­lö­pan­de och al­la mät­ning­ar ana­ly­se­ras och det görs upp­följ­ning­ar he­la ti­den. Bron är helt sä­ker att fär­das på.

Kom­mer ni be­hö­va gö­ra någ­ra yt­ter­li­ga­re för­stärk­ning­ar på bron fram till 2020?

– Vi räk­nar med att tra­fi­ken som den är nu ska kun­na fort­sät­ta på sam­ma sätt och att vi in­te ska be­hö­va gö­ra någ­ra för­stärk­ning­ar. 2020 flyt­tar vi över all trafik, för­u­tom spår­väg, till Hi­sings­bron. Spår­vä­gen flyt­tas över 2021 ef­tersom Hi­sings­brons kol­lek­tiv­tra­fik­bro kom­mer att va­ra klar då, sä­ger Mi­kael Andersson.

FO­TO: GÖ­TE­BORGS STAD

BEVAKAS. Bro­kon­struk­tio­nen över­va­kas dyg­net runt med ett au­to­ma­tiskt över­vak­nings­sy­stem för att tra­fik­kon­to­ret ska kun­na ga­ran­te­ra att bron är sä­ker att fär­das över – och un­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.