Äsch, vi har va­rit tröt­ta på va­let i al­la ti­der ...

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej -

D et var kräft­ski­va i lör­dags med go­da vän­ner som in­te räds att sä­ga vad de tyc­ker till varand­ra ock­så ut­an ”kräft­till­be­hör”. Men ef­tersom det ser­ve­ra­des det som Al­bert Eng­ström en gång påstod att kräf­tor­na själ­va krä­ver så fö­reslogs föl­jan­de; vi pra­tar in­te om var­ken va­let el­ler Väst­län­ken. Allt för en trev­li­ga­re kväll. Säl­lan har väl ett för­slag klub­bats så snabbt och en­häl­ligt. Jag tror till och med jag hör­de kräf­tor­na yr­ka bi­fall. Det vi­sa­de sig att stör­re de­len av säll­ska­pet re­dan var in­ner­ligt tröt­ta på val­rö­rel­sen. ”Förr fick man va­ra i fred hem­ma, men nu sköl­jer den över mig ock­så i tv, på Fa­ce­book och över allt an­nars på in­ter­net”. Sant. Sam­ti­digt kän­ner jag igen dis­kus­sio­nen från ju­lar. ”Bör­jar in­te jul­skylt­ning­en ti­di­ga­re och ti­di­ga­re för var­je år? Snart hin­ner man väl in­te hem från se­mestern...” En snabb koll i gam­la

an­teck­ning­ar och ka­lend­rar vi­sar att val­rö­rel­sen, så som den är upp­byggd i dag, är när­mast iden­tisk sett till de se­nas­te fy­ra–fem va­len. Och vi har va­rit li­ka tröt­ta på den var­je gång. Men, fler än nå­gon­sin har in­te be­stämt sig än. Så vi and­ra får allt här­da ut. Dock in­te på kräft­ski­vor.

JOAKIM FRANSSON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! joakim.fransson @go­te­borg­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.