Sex Pi­stols-le­gen­dar till Gö­te­borg

SEX PI­STOLS. Låt­skri­va­ren lo­var att blan­da nytt och gam­malt

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

När Glen Mat­lock är på väg till Lil­la Lon­don pas­sar Gö­te­borg­Di­rekt på att åka till Lon­don för ett be­sök på hans fa­vo­rit­kafé. På To­ast, ba­ra någ­ra hund­ra me­ter från hem­met där han bott i 40 år, sit­ter den for­ne pun­ka­ren och skö­ter si­na kor­re­spon­den­ser och af­fä­rer.

Just nu är det in­ten­sivt. Ba­ra da­gar­na ef­ter att in­ter­vjun gjor­des har han re­le­a­se­spel­ning­en för nya al­bu­met ”Good to go” på le­gen­da­ris­ka 100 Club på Ox­ford Stre­et. Klub­ben där band som Sex Pi­stols, Clash och Sioux­sie & the Bans­he­es hu­se­ra­de un­der pun­ke­ran.

Glen Mat­lock är för­tjust. I al­bu­met. Över den kom­man­de spel­ning­en. Or­sa­ker­na är många. Men gi­tar­ris­ten Earl Slick är en.

– Det är fan­tas­tiskt. Han har spe­lat med John Len­non! Och Bowie!

Han skroc­kar för­tjust och läg­ger till:

– Slim Jim Phan­tom spe­lar trum­mor och Jim Lo­we bas.

”Ut­rym­me i Earls sche­ma”

Jo, Stray Cats- trum­mi­sen och Gram­my­vin­na­ren Jim Lo­we är ba­sist till­sam­mans med Chris Sped­ding på al­bu­met. Glen Mat­lock har loc­kat med sig fin ädel roc­ka­del på sitt al­bum. Så ock­så på scen, se­na­re, då Earl Slick och Chris Sped­ding, bland and­ra, gäs­tar.

– Det gavs ett ut­rym­me i Earls taj­ta sche­ma som vi ba­ra var tvung­na att ut­nytt­ja, sä­ger Glen Mat­lock.

Han är på gott hu­mör, in­te ba­ra för den kom­man­de tur­nén i Sve­ri­ge där en spel­ning på Frölun­da kul­tur­hus in­går den 14 september.

Han har se­dan någ­ra år sku­rit ned på al­ko­ho­len, tar an­svar för sitt liv och le­ver­ne, vår­dar bå­de sitt in­re och ytt­re. Dess­utom spe­lar han myc­ket och till det blir det en hel del histo­ri­er.

– Jag gil­lar att be­rät­ta som en kopp­ling till lå­tar­na, så det blir in­te ba­ra mu­sik, av­slö­jar han.

– Det var nöd­vän­digt att dra ner på dric­kan­det. Det höll på att gå över­styr. När jag blev in­bju­den att spe­la bas med Fa­ces till de­ras åter­för­e­ning 2009 var jag oro­lig. De är kän­da för att va­ra duk­ti­ga på dric­kat. Jag sa som det var, att jag in­te skul­le or­ka hål­la de­ras tem­po. Det var inga pro­blem. Ron­nie ( Wood, Rol­ling Sto­nes gi­tar­rist och ori­gi­nal­med­lem i Fa­ces) frå­ga­de hur länge jag va­rit ren. Två och en halv må­nad, sva­ra­de jag. Bra, jag har va­rit det i 24 år. Ron­nie bor här bred­vid. Vi drack te för ett tag se­dan. Paul Wel­ler och Chris­sie Hyn­de är ock­så i kro­kar­na. Histo­ri­er­na kom­mer av sig självt i Glen Mat­locks säll­skap. Sam­ti­digt nju­ter han, men in­te ut­an ett klokt av­stånd till sin bak­grund kun­na be­trak­ta och re­spek­te­ra sin då­tid.

När han spe­lar på 100 Club fi nns in­te mind­re än två Sex Pi­stolslå­tar med plus an­nat punk­go­dis för den hå­ga­de. På låt­lis­tan fanns ju för­stås ock­så myc­ket från ”Good to go”.

– Det är spän­nan­de. Jag me­nar, här bör­ja­de med blankt pap­per och en akus­tisk gi­tarr. Det har bli­vit lå­tar som är som mi­na barn. De är spe­ci­el­la och per­son­li­ga för mig.

De är duk­ti­ga på dric­kat. Jag sa att jag in­te skul­le or­ka hål­la de­ras tem­po.

FO­TO: PE­TER BIRGERSTAM

PÅ KON­TO­RET. Glen Mat­lock job­bar nä­ra sitt hem. På kafé­et To­ast runt hör­net bå­de fi­kar och gör han kon­tor­s­jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.