Nya Styr & Ställ – bätt­re men dy­ra­re

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 -

Om två år ska nya Styr & Ställ-cyklar va­ra på plats i Gö­te­borg. Av­ta­let för det nu­va­ran­de sy­ste­met har gått ut och cyklar och sta­tio­ner är slit­na.

Den sto­ra skill­na­den på det nya sy­ste­met är att tek­ni­ken fram­förallt ska sit­ta i cy­keln sna­ra­re än sta­tio­nen. Sy­ste­met ska ock­så täc­ka ett un­ge­fär tre gång­er så stort om­rå­de som i dag, bland an­nat Möln­dal, Ma­jor­na och Hi­sing­en. An­ta­let cyklar ska ock­så bli fler, från da­gens cir­ka 1000 till 1750.

Pri­set för ett helår­sa­bon­ne­mang fö­reslås bli 300 i stäl­let för da­gen 75 kro­nor. Men för­hopp­ning­en är att sy­ste­met ska kun­na in­te­gre­ras med sta­dens kol­lek­tiv­tra­fik, på sikt med ge­men­sam be­tal­lös­ning med Väst­tra­fik.

FOTO: MOSTPHOTOS

FLEXIBELT. Är en sta­tion full blir det möj­ligt att läm­na till­ba­ka cy­keln in­till sta­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.