KOMMENTAR · GÖTEBORGSVALET

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Jag tän­ker att det är nåt fel på det po­li­tis­ka sy­ste­met när det blir så­na osäk­ra lä­gen he­la ti­den och dom som är störst in­te vin­ner.”

Jag tror att val­del­ta­gan­det sjun­ker till näs­ta gång. Det känns som det in­te spe­la­de nån roll vad man rös­ta­de på, det blev ba­ra ka­os av det he­la. Med ett sä­kert re­sul­tat ha­de folk tyckt att det gjor­de skill­nad. Ka­os är ba­ra för­nam­net.”

Tän­ker att val­re­sul­ta­tet vi­sar pre­cis hur splitt­rad vår stad är. Går man in och tit­tar di­strikt för di­strikt, så ser man tyd­ligt att vi är en stad som be­hö­ver en rik­tig för­änd­ring, vil­ket jag tror och hop­pas även vå­ra eta­ble­ra­de po­li­ti­ker kan se.”

Tack och lov så ver­kar ett miss­nö­je­spar­ti åka ut...”

Jag und­rar när det ska bli med­bor­gar­na som ska vin­na va­let? Sam­ar­be­te över grän­ser­na för att gö­ra det bäs­ta för med­bor­gar­na är det jag sak­nar i det de sä­ger! Om De­mo­kra­ter­na in­te kom­mer sam­ar­be­ta med väns­ter­par­ti­et är det in­te de­mo­kra­tiskt!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.