MILJARDREKORDET FÖR ULLEVI

Som­ma­rens vä­der och full­träf­far till evenge­mang på Ullevi har över­träf­fat be­söksnä­ring­ens in­koms­ter i Gö­te­borg.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se

Ullevi har haft en fin som­mar. En bi­dra­gan­de fak­tor är för­stås väd­ret, men ock­så de eve­ne­mang som loc­kat gö­te­bor­ga­re och ut­sock­nes. GÖ­TE­BORG

Un­der som­ma­ren gäs­ta­de in­ter­na­tio­nel­la ak­ter som Foo Figh­ters, Guns’n’Ro­ses, Ed She­e­ran och dj- fes­ten Sum­mer­burst den 60 år gam­la are­nan. To­talt sex kon­ser­ter, där Guns’n’Ro­ses slog Me­tal­li­cas gam­la hård­rocks­re­kord på 63 063 från 2015 med si­na 64 289.

To­talt loc­ka­de Ed She­e­ran 127000 över si­na två kon­ser­ter i ju­li. Som­ma­rens kon­ser- ter på Ullevi ge­ne­re­ra­de över 650 mil­jo­ner kro­nor i tu­ris­te­ko­no­mis­ka in­täk­ter. Det är så myc­ket peng­ar som tu­ris­ter­na spen­de­rar på bland an­nat bo­en­de och re­stau­rang­be­sök i sam­band med sitt eve­ne­mangs­be­sök i Gö­te­borg.

2017 ge­ne­re­ra­de Got Events verk­sam­het to­talt 1,5 mil­jar­der kro­nor i tu­ris­te­ko­no­misk om­sätt­ning. Med and­ra ord är eve­ne­mang­en på Ullevi vik­ti­ga för sta­den och re­gi­o­nen, det­ta gäl­lan­de in­täk­ter och i för­läng­ning­en ar­bets­till­fäl­len.

Men det är in­te ba­ra mu­si­ken som loc­kat publi­ken till Nor­dens störs­ta are­na. Upp­värm­nings­mat­chen till her­rar­nas fot­bolls-VM mel­lan svens­ka lands­la­get och Pe­ru drog 32 000 åskå­da­re. Un­der VM vi­sa­de Ullevi Sve­ri­ges mat­cher på stor­bilds­skärm. Ett fram­gångs­kon­cept, skul­le det vi­sa sig.

Över 50 000 åskå­da­re kom till are­nan för att he­ja på sitt lands­lag.

– Ullevi står allt­så näs­tan för hälf­ten av Got Events to­ta­la tu­ris­te­ko­no­mis­ka in­täk­ter. Det vi­sar att are­nan än­nu ef­ter 60 år fort­fa­ran­de står sig och är vik­tig för Gö­te­borg, sä­ger Got Events vd Lot­ta Ni­bell.

FOTO: MOSTPHOTOS

FULLT. Ullevi loc­ka­de en stor publik till som­ma­rens eve­ne­mang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.