Grun­den Bo­is

Grun­den Bo­is gjor­de sin förs­ta trä­ning 1992 år och se­dan dess har klub­ben ba­ra vux­it bå­de som för­e­ning och i folks hjär­tan. Nu kom­mer boken om klub­bens histo­ria och de som gjort och gör Grun­den Bo­is till en le­gen­da­risk klubb.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

KVIBERG

Klub­ben Grun­den Bo­is är om­skri­ven i tid­ning­ar och skild­rad som do­ku­men­tär av SVT och har där ige­nom fått en plats i många gö­te­bor­ga­res hjär­tan. I dag finns det Grun­den-fans över he­la lan­det.

Nu ges klub­bens histo­ria även ut som bok och de förs­ta ex­em­pla­ren har pre­cis kom­mit till klub­bens po­kalpryd­da lo­ka­ler i Kviberg.

Ett ex­em­plar lig­ger på bor­det och ord­fö­ran­de Joakim An­ders­son har svårt att sli­ta sig.

– Jag tror att många tyc­ker om Grun­den Bo­is för när de såg do­ku­men­tä­ren så var det ba­ra ren gläd­je och de såg att vinst in­te be­ty­der allt, sä­ger Joakim An­ders­son och klubb­che­fen, Thor Guttorm­sen, tilläg­ger:

– Helt plöts­ligt ser man att män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning­ar har sam­ma gläd­je och mot­gång­ar som al­la and­ra id­rot­ta­re. Och jag tror att det är jät­te­vik­tigt att man får se vil­jan och möj­lig­he­ter­na som finns här. Tror på brett ge­nom­slag

Boken är skri­ven av sport­jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Ste­fan Nils­son som träf­fat bå­de spe­la­re och an­hö­ri­ga för att hö­ra hur klub­ben och spor­ten på­ver­kat de­ras liv. Och nu hop­pas Joakim och Thor att boken ska få ett brett ge­nom­slag och få fler med oli­ka funk­tions­va­ri­a­tio­ner att hit­ta till klub­ben.

– Det här hjäl­per nog till att tvät­ta bort folks för­do­mar och at­ti­ty­der kring funk­tions­ned­sätt­ning­ar och det är en jät­te­vinst för sam­häl­let i stort, sä­ger Thor.

Ste­fan Nils­son har själv va­rit fot­bollsträ­na­re för barn och vux­na i IF Väs­ter re­spek­ti­ve och FC Fis­ke­bäck. Un­der många år höll han även i en id­rotts­le­dar­ut­bild­ning i syd­af­ri­kans­ka So­weto.

– Det lig­ger mig varmt om hjär­tat. Allt som har med att al­la ska få chan­sen att gö­ra det de tyc­ker är kul är vik­tigt. Så det har va­rit ett pri­vi­le­gi­um, sä­ger Ste­fan Nils­son.

Skri­ker ”änt­li­gen”

När han väl ta­git på sig upp­dra­get och bör­jat skri­va märk­te han snart att su­get ef­ter boken från all­män­he­ten var stör­re än han kun­nat trott.

– Jag märk­te att det var otro­ligt många män­ni­skor som kän­de till Grun­den Bo­is, klub­ben är fan­tas­tiskt stor. Det är många som vän­tar på den, jag in­te van vid det från mi­na and­ra böc­ker – att hal­va Gö­te­borgs be­folk­ning skri­ker ”änt­li­gen”. Så jag hop­pas att den kan le­va upp till för­vänt­ning­ar­na, sä­ger Ste­fan Nils­son.

Ste­fan har, pre­cis som klub­ben i sitt ar­be­te, med­ve- Det är jät­te­vik­tigt att man får se vil­jan och möj­lig­he­ter­na som finns här. tet valt att in­te fo­ku­se­ra på spe­lar­nas funk­tions­va­ri­a­tio­ner i boken ut­an han ut­går helt och hål­let från spe­lar­nas kär­lek till spor­ten.

– Det här är ing­en klubb för funk­tions­ned­sat­ta det är en id­rotts­klubb och de spe­lar fot­boll det är en him­la skill­nad, sä­ger Ste­fan Nils­son.

Och det är in­te ba­ra ord­fö­ran­de Joakim som är su­gen på att lä­sa boken ut­an he­la klub­ben.

Tror du att du kom­mer lä­ra kän­na di­na klubb­kam­ra­ter bätt­re ef­ter att ha läst boken?

– Ja det tror jag, det ska bli spän­nan­de att få lä­sa boken, sä­ger Chris­ter Re­i­ni­ka­i­nen, spe­la­re och sty­rel­se­le­da­mot.

Den 21 sep­tem­ber 2018 släpps boken. Den kom­mer fin­nas att kö­pa bå­de di­rekt från Grun­den Bo­is och från van­li­ga bok­hand­la­re.

FOTO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

GRUN­DEN BO­IS. Chris­ter Re­i­ni­ka­i­nen, Thor Guttorm­sen och Joakim An­ders­son är någ­ra av klub­bens med­lem­mar som får be­rät­ta si­na histo­ri­er i boken.

FOTO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

GRUN­DEN BO­IS. Chris­ter Re­i­ni­ka­i­nen och Joakim An­ders­son – spe­la­re och led­ning i Grun­den Bo­is.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.