5 000 FÖR­SKO­LE­PLAT­SER RIS­KE­RAR ATT FÖR­SVIN­NA

Sta­dens nya för­sko­le­bud­get slår hårt mot för­äld­ra­koo­pe­ra­ti­ven. ”Vi kom­mer få av­veck­la di­rekt”, sä­ger Christi­an Dansund, kas­sör på ett av koo­pe­ra­ti­ven.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Si­dan 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

UPP­MA­NING. Ställ er i den kom­mu­na­la kön GÖ­TE­BORG

– Rör in­te vår för­sko­la! Rör in­te vår för­sko­la!

Såp­bubb­lor, pla­kat och re­flex­väs­tar i regn­bå­gens fär­ger li­var upp ett morgontrött Gustav Adolfs torg.

Ett hund­ra­tal barn, för­äld­rar och pe­da­go­ger har sam­lats för att vi­sa sitt miss­nö­je mot kom­mu­nens nya för­sko­le­bud­get.

– Det är koo­pe­ra­tiv från skär­går­den, Ham­mar­kul­len, Biskops­går­den, Hovås och Ma­jor­na, he­la Gö­te­borg står här. Jag är rörd över att så många kom­mer, sam­ti­digt tyc­ker jag att det är sorg­ligt att vi be­hö­ver gö­ra det här. Först när vi stäl­ler bar­nen här för att syn­lig­gö­ra dem så kom­mer po­li­ti­ker­na ut, sä­ger, sä­ger Mim­mi von Troil, vd FSO Fria för­sko­lor.

Ny re­surs­för­del­ning

I sam­band med den nya för­sko­le­or­ga­ni­sa­tio­nen i Gö­te­borg fast­ställ­des en ny re­surs­för­del­nings­mo­dell. Det in­ne­bär i kort­het li­ka vill­kor för al­la för­sko­lor i kom­mu­nen.

Men för de koo­pe­ra­ti­va för­sko­lor­na be­ty­der det mins­ka­de bi­drag med i ge­nom­snitt 20 pro­cent, och bi­dra­gen för barn till ar­bets­lö­sa el­ler för­äld­ra­le­di­ga kom­mer att skä­ras ned yt­ter­li­ga­re.

Det­ta är för­ödan­de för Gö­te­borgs för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv, me­nar bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen FSO Fria för­sko­lor.

– Det här slår sten­hårt. Det blir omöj­ligt att pla­ne­ra eko­no­min lång­sik­tigt. Om ett barns för­äl­der blir för­äld­ra­le­dig el­ler ar­bets­lös sjun­ker bi­dra­get vä­sent­ligt, sä­ger Mim­mi von Troil.

”Känns osä­kert nu”

Ka­ro­li­na Ule­ni­us upp­ma­nar bar­nen från per­so­nal­koo­pe­ra­ti­vet Kul­la­da­len att vif­ta med pla­kat. Som för­äl­der till barn på en li­ten för­sko­la är hon oro­lig.

– Vi är här för att vi har trott att de har en trygg för­sko­le­plats. Nu känns det osä­kert, sä­ger hon.

En­ligt FSO rör det sig om cir­ka 16 pro­cent av al­la barn i för­sko­le­ål­der i Gö­te­borg, vil­ket mot­sva­rar om­kring 5 000 barn, som på­ver­kas när den nya bud­ge­ten går ige­nom. De be­fa­rar att 43 koo­pe­ra­tiv mås­te stänga i ju­ni näs­ta år.

Den nya för­sko­le­för­valt­ning­en har i upp­drag att se över hur den nya re­surs­för­del­ning­en på­ver­kar små­ska­lig verk­sam­het som för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv, idébur­na och mind­re för­sko­lor.

– Vi ska se över mo­del­len för att in­te få de värs­ta ef­fek­ter­na och hop­pas att den ut­red­ning­en är klar in­om en må­nad, sä­ger Ka­rin Plei­jel ( MP) kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i Ut­bild­nings­nämn­den.

Sta­den har ing­et an­svar

Men då är det för sent, me­nar FSO. Gö­te­borgs kom­mun har ing­et an­svar att ge för­tur till barn på koo­pe­ra­ti­va för­sko­lor som tving­as att läg­ga ner.

Där­för re­kom­men­de­rar FSO al­la för­äld­rar att stäl­la si­na barn i den kom­mu­na­la kön för att säk­ra en för­sko­le­plats i ja­nu­a­ri.

– Vi upp­ma­nar al­la att stäl­la sig kö för att syn­lig­gö­ra de här bar­nen. De är osyn­li­ga i dag ef­tersom de finns på koo­pe­ra­tiv. Står de i kön till för­sko­lan så syns de även för po­li­ti­ker­na i Gö­te­borg, sä­ger Mim­mi von Troil. Kom­mer de koo­pe­ra­ti­va för­sko­lor­na att kla­ra sig?

– Det är ab­so­lut vår över­ty­gel­se att vi kom­mer hit­ta en lös­ning. Det är främst ryc­kig­he­ten som de är oro­a­de för så vi ska se vad vi kan gö­ra åt det, sä­ger Ka­rin Plei­jel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.