Nya för­sko­le­bud­ge­ten gör att för­äld­ra­koo­pe­ra­ti­vet Fjällstu­gan i Ut­by ho­tas av ned­lägg­ning. – Lo­ka­len kos­tar vad den kos­tar och ma­ten kos­tar vad den kos­tar, sä­ger Christi­an Dansund, för­sko­lans kas­sör.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

För­äld­ra­koo­pe­ra­ti­vet Fjällstu­gan kom­mer in­te att kla­ra den nya re­surs­för­del­nings­mo­del­len. Or­ga­ni­sa­tio­nen FSO har upp­ma­nat med­lem­mar­na att stäl­la si­na barn i kom­mu­na­la för­sko­lekön. Christi­an Dansund är en av dem. Han är kas­sör på för­äld­ra­koo­pe­ra­ti­vet Fjällstu­gan i Ut­by.

– Hund­ra pro­cent av koo­pe­ra­ti­vets med­lem­mar har ställt si­na barn i kön. Det är in­te ba­ra en pro­testak­tion ut­an även för att säk­ra en plats så att man in­te står ut­an, sä­ger han.

Re­ak­tio­ner­na på den nya bud­ge­ten bland för­äld­rar­na på Fjällstu­gan är att det in­te läng­re är håll­bart att fort­sät­ta dri­va verk­sam­he­ten.

– Att dra ner så dras­tiskt blir känn­bart. Vi har ing­et att dra ner på för­u­tom på per­so­naltät­he­ten. Lo­ka­len kos­tar vad den kos­tar, ma­ten kos­tar vad den kos­tar.

DRAB­BA­DE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.