Lin­dar be­skärs i Va­saal­lén

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

22 styc­ken lin­dar i Va­sa­ga­tans al­lé sä­ker­hets­be­skärs un­der slu­tet av sep­tem­ber. Ar­be­tet ut­förs av ar­bo­ris­ter på upp­drag av park- och na­tur­för­valt­ning­en.

Un­der hös­ten för­ra året gjor­des en be­sikt­ning av samt­li­ga lin­dar i al­lén och det vi­sa­de sig då att 22 träd be­hö­ver be­skä­ras för att av­las­ta kro­nor och för­sva­ga­de de­lar så de in­te ris­ke­rar att fal­la ner och ska­da för­bi­pas­se­ran­de. Minst ett av trä­den kom­mer ock­så be­hö­vas tas ner för att sä­ker­he­ten ska kunna ga­ran­te­ras.

Ar­be­tet in­ne­bär att vis­sa sträc­kor i al­lén spär­ras av till­fäl­ligt för pas­se­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.