Löf­tet: Värl­dens bäs­ta vat­ten­park

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Gö­te­borg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

I Li­se­bergs sto­ra ju­bi­le­ums­pro­jekt in­går en in­om­hus­vat­ten­park och ett upp­le­vel­se­ho­tell. Nu har nö­je­spar­ken ta­git ett sym­bo­liskt förs­ta ”bad­tag”.

GÖ­TE­BORG La­gom till Li­se­bergs 100-års­fi­ran­de, 2023, ska nö­je­spar­kens störs­ta sats­ning nå­gon­sin va­ra klar.

– Det bör­ja­de med en works­hop för någ­ra år sedan med oli­ka idéer. En av dem var att vi skul­le byg­ga en vat­ten­park i kom­bi­na­tion med ett upp­le­vel­se­ho­tell och nu står vi här. Jag lo­var, det­ta kom­mer bli värl­dens bäs­ta in­om­hus­vat­ten­park. Ing­et kom­mer slå den, sä­ger Tho­mas Sjöstrand, vd för Li­se­bergs Ju­bi­le­ums­pro­jekt.

Byggs på P-plats

Ju­bi­le­ums­pro­jek­tet ska byg­gas i om­rå­det där den sto­ra par­ke­rings­plat­sen sö­der om par­ken lig­ger i dag. För fem år sedan köp­te Li­se­berg upp mar­ken på and­ra si­dan Möln­dalsån, vid Väx­ellåds­fa­bri­ken, där en ny mark­par­ke­ring ska an­läg­gas.

För­ra året klub­ba­de kom­mun­full­mäk­ti­ge pro­jek­tet. I maj skrevs kon­trakt med bygg­fö­re­ta­get NCC och nu har förs­ta spad­ta­get ta­gits. Det blev ett ” bad­tag”, med vat­ten­bal­long­er som kas­ta­des mot Väx­ellåds­fa­bri­ken in­nan riv­nings ma­ski­ner­na sat­te igång. Sam­ti­digt hål­ler Li­se­berg re­dan nu på med att slut­fö­ra köp av vat­ten­attrak­tio­ner.

– Vi har hit­tat fan­tas­tis­ka at­trak­tio­ner. Men vad det blir för någ­ra släp­per vi först la­gom till öpp­ning, sä­ger Tho­mas Sjöstrand.

Åsik­ter om ho­tell­pla­ner

Pro­jek­tet är in­te okon­tro­ver­si­ellt. Fle­ra po­li­ti­ker i sta­den tyc­ker det är fel att kom­mu­nen ska byg­ga ho­tell i två­mil­jar­ders­klas­sen och kon­kur­re­ra med det pri­va­ta nä­rings­li­vet. Po­li­ti­ker som ställer sig bakom pro­jek­tet sä­ger att det är bättre att sat­sa än att in­te sat­sa.

Pro­jek­tet be­räk­nas ge 3 500 ar­bets­till­fäl­len. Det nya ho­tel­let ska ge 300 nya helår­s­jobb och ge­ne­re­ra 185 000 nya gäst­nät­ter i Gö­te­borg.

– Jag tror att Li­se­berg i hög­re grad kom­mer bli en stads­del sna­ra­re än ba­ra en park, sä­ger Li­se­bergs vd Andre­as An­der­sen.

FO­TO: KRISTI­AN RI­SEN­FORS ILLUSTRATION: LI­SE­BERG

FRÄC­KA LÖF­TET. Tho­mas Sjöstrand, vd för Ju­bi­le­ums­pro­jek­tet höll in­te igen när han lo­va­de värl­dens bäs­ta in­om­hus­vat­ten­park på Li­se­berg, som ska stå klar 2023.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.