Block­ö­ver­skri­dan­de kli­mat­po­li­tik lös­ning­en

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! - Matts Hjer­tqvist Kli­matsva­ret – CCL Sve­ri­ge

Som­ma­rens vär­me och tor­ka vi­sar vad som kom­mer att bli van­ligt, om den glo­ba­la upp­värm­ning­en fort­sät­ter. Ut­veck­ling­en har länge för­ut­spåtts av kli­ma­t­ex­per­ter.

Men hur kan vi hind­ra en ho­tan­de kli­mat­kol­laps med ännu vär­re tor­ka, sti­gan­de hav­s­ni­vå­er och hund­ra­tals mil­jo­ner flyk­ting­ar? Var­je ki­lo kol­di­ox­id ökar hal­ten i at­mo­sfä­ren och vär­men på jor­den. Al­la ut­släpp mås­te allt­så upp­hö­ra.

Men ing­et par­ti gör till­räck­ligt för att hind­ra kli­mat­kol­lap­sen. Dä­re­mot finns det kris­med­vet­na po­li­ti­ker, som kun­de bil­da en block­ö­ver­gri­pan­de grupp för att fin­na lös­ning­ar på kli- mat­kri­sen. De kun­de in­fö­ra en kon­ti­nu­er­ligt sti­gan­de kol­di­ox­idskatt, som så små­ning­om bör om­fat­ta he­la EU.

Man har be­räk­nat hur myc­ket kol­di­ox­id som kan släp­pas ut in­nan hal­ten i at­mo­sfä­ren blir far­ligt hög. Den­na kol­bud­get vi­sar att vi ba­ra har någ­ra få år på oss att helt slu­ta med ut­släp­pen. Det är myc­ket bråt­tom att in­fö­ra po­li­tis­ka styr­me­del .

För att in­fö­ra en hög kol­di­ox­idskatt i Sve­ri­ge och EU krävs sam­ar­be­te mel­lan po­li­ti­ker som för­står hur all­var­ligt lä­get är för vår ci­vi­li­sa­tion. Block­ö­ver­gri­pan­de sam­ar­be­te finns re­dan i USA, där de­mo­kra­ter och re­pu­bli­ka­ner till- sam­mans ar­be­tar för att hej­da kli­mat­för­änd­ring­en.

En sti­gan­de kol­di­ox­idskatt, där he­la in­täk­ten de­las ut till med­bor­gar­na, skul­le mins­ka ut­släp­pen sam­ti­digt som den skul­le vin­na ac­cep­tans hos all­män­het och po­li­ti­ker. Den hö­jer in­te skat­ten och de fles­ta skul­le vin­na på för­sla­get.

Nu är hög tid för al­la go­da kraf­ter att stäl­la om Sve­ri­ge så att vå­ra barn­barn och kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner kan få ett li­ka gott liv som vi har haft på vår vack­ra pla­net.

FO­TO: MOSTPHOTOS

TOR­KA. Det krävs sam­ar­be­te för att få stopp på den glo­ba­la upp­värm­ning­en, me­nar de­bat­tö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.