Var­för ska det kos­ta att le­va ett nor­malt liv?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Jag tyc­ker in­te det är bra att me­di­ci­ner­na är dy­ra ef­tersom jag själv har en bror med adhd och au­tism.

Många har in­te ens råd med me­di­ci­ner. Många vill läg­ga peng­ar­na på and­ra sa­ker än medicin. Sum­man kanske in­te är så stor till en bör­jan, men till slut blir det en stor sum­ma peng­ar som min fa­milj be­ta­lar. Var­för ska det kos­ta att le­va ett “nor­malt” liv?

Jag tyc­ker även att medicin mot can­cer bor­de bli bil­li­ga­re. Medicin för tu­mö­rer är otro­ligt dyrt och det vet jag för att min bror har en tu­mör på hy­po­fy­sen. Han mås­te ta medicin var­je dag för den och den me­di­ci­nen kos­tar en hel del plus att läkar­be­sö­ken kos­tar.

Jag tyc­ker att om vi be­ta­lar li­te mer i skatt, som går till forsk­ning och sjuk­hus, så skul­le de kunna gö­ra me­di­ci­nen bil­li­ga­re.

Då kanske man tän­ker: “Men be­ta­lar vi mer så kom­mer in­te vi har någ­ra ex­tra peng­ar som man kan läg­ga på ro­li­ga­re sa­ker”. Tänk då på att vi skul­le kunna hjäl­pa folk som be­hö­ver hjälp. Ir­ri­te­ra­de syr­ran, 13 år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.