Kun­den mås­te be­ta­la Post­nords han­te­rings­av­gift

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Jag be­ställ­de en va­ra på nä­tet från en si­da som vi­sa­de sig va­ra asi­a­tisk. Nu har jag fått ett sms från Post­nord som vill att jag ska be­ta­la en han­te­rings­av­gift. Vad är det och har de rätt att ta ut en så­dan av­gift?

Post­nord har i upp­drag att sä­ker­stäl­la att moms är in­be­tald när en köpt va­ra skic­kas till Sve­ri­ge från ett land ut­an­för EU. Där­för mås­te Post­nord gö­ra en mom­soch/el­ler tull­de­kla­ra­tion när va­ror skic­kas till Sve­ri­ge från ett land ut­an­för EU.

Det­ta ar­be­te har Post­nord rätt att ta be­talt för. Där­för kan du, för­u­tom att be­hö­va be­ta­la moms även be­ta­la de­ras han­te­rings­av­gift.

För för­sän­del­ser som har ett vär­de på mind­re än 1 500 kro­nor kos­tar han­te­rings­av­gif­ten 75 kro­nor. För för­sän­del­ser över 1 500 kro­nor be­hö­ver även tull be­ta­las och så ska en tull­de­kla­ra­tion upp­rät­tas. Då kos­tar han­te­rings­av­gif­ten 125 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.